Edicte del 31-1-2018 pel qual es procedeix a adoptar l' acord d' embargament en compliment de la Llei 21/2014, del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari, derivat de les notificacions de provisions de constrenyiment a diversos deutors.

Data de publicació:07 Feb 2018
QAF20180205_09_27_38

Edicte

Per acord de la Junta de Govern del 27 de desembre del 2017, conforme a l' article 70.1 de la Llei 21/2014, del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari (LBOT), en els procediments d' aplicació dels tributs, les notificacions es practiquen per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, de la data, de la identitat de qui rebi la notificació i del contingut de l' acte notificat. Complint-se aquestes circumstàncies, les notificacions gaudeixen de la presumpció de què s' han produït legalment.

D' acord amb l' article 70.3 de la LBOT, les notificacions s' han de practicar a les mateixes oficines del Comú, al domicili fiscal o al domicili indicat per l' obligat tributari o pel seu representant.

L' apartat 5 de l' article 70 de la LBOT estableix que, en cas que no resulti possible practicar-li la notificació al domicili designat, a partir d' aquest moment, les notificacions successives a l' obligat tributari es realitzin per edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

En base als antecedents exposats, el Comú d' Andorra la Vella, per causes que no li resulten imputables, en no haver-li estat possible practicar la notificació dels corresponents ACORDS D' EMBARGAMENT, en compliment del que disposa l' article 70.5 de la LBOT, mitjançant aquest edicte, es procedeix a notificar el següent:

Transcorregut el termini establert a l' article 51.4 de la LBOT, d' un mes a comptar des de la data de notificació de la provisió de constrenyiment per fer efectiu el pagament dels deutes de les persones que figuren en la relació que segueix més avall, sense que aquests hagin estat satisfets, conforme al que preveuen l' article 107.3 i l' article 109.1 de la LBOT, l' Ordinació tributària comunal i l' Ordinació de preus públics del Comú, es procedeix a adoptar l' acord d' embargament dels béns o drets que corresponguin, dels quals siguin titulars els deutors.

Conforme a l' article 103.5 de la LBOT i a l' Ordinació tributària comunal són objecte d' embargament el deute principal i el recàrrec executiu no ingressats, els interessos meritats fins a l' ingrés efectiu dels deutes i, en el cas de trava o execució de béns, també els costos en què hagi incorregut el Comú o la persona en qui aquest delegui l' execució forçosa del cobrament.

D' acord amb l' article 104.2 de la LBOT, es requereix als deutors que posin en coneixement del Comú una relació de béns i drets integrants del seu patrimoni en quantia suficient per cobrir l' import del deute. En cas que, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia posterior a aquesta publicació, els deutors no donin compliment a aquest requeriment, o ho facin de manera defectuosa, el Comú pot instar a tercers perquè col·laborin en la identificació d' actius dels deutors, i procedir a travar embargament sobre els seus béns i drets.

En virtut del que disposa l' article 12 de la Llei 44/2014, de 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment anterior o posterior a la pràctica de l' embargament, i fins a l' adjudicació definitiva dels béns o drets embargats, la persona embargada pot evitar l' embargament o deixar-lo sense efecte, mitjançant la consignació prop del Comú d' Andorra la Vella de l' import que és objecte de l' embargament.

Cognoms i nom

Data Notificació Constrenyiment

Import ' liquidació pendent

Import ' amb 20% constrenyiment

A.E.M,S.L.

11/03/2015

226,53

271,84

Impost i Taxes Activitat comercial

A.M.I.,SL

11/01/2016

2.237,69

2.685,23

Impost i Taxes Activitat comercial

ABREU ALVES,SAMUEL DINIS

04/03/2015

95,12

114,14

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ABREU ALVES,SAMUEL DINIS

07/10/2015

50,00

60,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ABREU DE SOUSA,IRENE DE JESUS

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ABREU DE SOUSA,IRENE DE JESUS

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ACOSTA NOGUERA,XAVIER

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ACOSTA NOGUERA,XAVIER

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ADAMUZ ROMERO,MARIA FRANCISCA

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ADAMUZ ROMERO,MARIA FRANCISCA

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ADRAN SEOANE,MARIA CARME

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ADRAN SEOANE,ROBERT

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ADRAN SEOANE,ROBERT

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ADRAN SEOANE,VANESSA

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AFONSO CARVALHO,SONIA M.

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AFONSO CARVALHO,SONIA M.

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGENCIA DE VIATGES VIP PLUS, S.L

11/03/2015

90,65

108,78

Impost i Taxes Activitat comercial

AGENCIA DE VIATGES,TURISME I MUNTA

15/01/2016

381,63

457,96

Impost i Taxes Activitat comercial

AGRUPACIO TABAQUERA, S.L.

11/03/2015

62,84

75,41

Impost i/o taxes sobre la propietat

AGUADO GARCIA, JOAQUIM MIQUEL

07/10/2015

50,00

60,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGUILA IGLESIAS, ELISABET

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGUILA IGLESIAS, ELISABET

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGUILAR MELCHOR,PABLO

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGUILAR PEREZ,MARIA CARMEN

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGUILAR PEREZ,MARIA CARMEN

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGUILERA JIMENEZ,FRANCESC

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGUILERA JIMENEZ,FRANCESC

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGUIRRE,DANILO NICOLAS

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGUIRRE,DANILO NICOLAS

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGULLO CANDA,AMPARO

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AGULLO CANDA,AMPARO

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AIRES AFONSO CASTRO,ANABELA

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

AIRES AFONSO CASTRO,ANABELA

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALAYO INFANTES,ROGER

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALAYO INFANTES,ROGER

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALBERT-ANTONI 2 INFORMATICA, S.L.

19/01/2016

271,53

325,84

Impost i Taxes Activitat comercial

ALBERT-ANTONI 2 INFORMATICA, S.L.

11/03/2015

271,53

325,84

Impost i Taxes Activitat comercial

ALBERTO JORGE,JOAQUIM

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALBERTO JORGE,JOAQUIM

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALCACER SANTIAGO, JOAN JOSEP

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALCACER SANTIAGO, JOAN JOSEP

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALCAZAR MUNZOL,ANTONI

07/10/2015

50,00

60,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALCAZAR MUNZOL,ANTONI

04/03/2015

95,12

114,14

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALEJO DE LA IGLESIA,CARME

19/06/2015

50,00

60,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALEMANY ROQUETA,MARIA TERESA

11/03/2015

12,60

15,12

Impost i/o taxes sobre la propietat

ALESSI,JOSE LUIS

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALESSI,JOSE LUIS

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALFARELA DA COSTA,MARIA TERESA

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALFARELA DA COSTA,MARIA TERESA

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALMINANA FLAQUE,CARLES

04/03/2015

95,12

114,14

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALMINANA ORTEGA, ELISABETH

10/06/2015

50,00

60,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO ALONSO, AURELI

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO ALONSO, AURELI

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO ARNAIZ,JOSE LUIS

07/10/2015

100,00

120,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO ARNAIZ,JOSE LUIS

23/10/2015

209,79

251,75

Impost i/o taxes sobre la propietat

ALONSO GOMEZ,IVAN

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO GOMEZ,IVAN

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO IGLESIAS,YOLANDA

02/12/2015

47,65

57,18

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO LAFITA,RICARD

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO LAFITA,RICARD

07/10/2015

25,00

30,00

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO MU'OZ,ANGEL DELIO

04/03/2015

47,56

57,07

Foc i Lloc i/o Taxes de serveis

ALONSO MU'OZ,ANGEL DELIO

07/1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba