Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d' octubre, de la seguretat social.

Fecha de publicación02 Mayo 2018
Fecha25 Abril 2018
SecciónGovern
Número de Gaceta25
GOVERN
1/77
www.bopa.ad
2 de maig del 2018Núm. 25
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant una llei, el Consell General pot delegar
l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició nal vuitena de la Llei 1/2018, de
l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, segons la qual s’encomana al Govern que, en el termini
màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei 1/2018 esmentada, publiqui al Butlletí Ocial del
Principat d’Andorra el text consolidat de diferents lleis, entre les quals hi ha la Llei 17/2008, del 3 d’octubre,
de la seguretat social, que inclogui les modicacions efectuades mitjançant disposicions derogatòries o
nals amb caràcter permanent per les lleis de pressupostos dels exercicis 2016, 2017 i 2018, així com totes
les modicacions introduïdes ns a la data en aquestes lleis.
Vist que, en compliment del que preveu la disposició nal vuitena de la Llei 1/2018, es refon en aquest
Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei 17/2008, on s’inclouen les modicacions que di-
manen de la Llei 25/2011, del 29 de desembre, de modicació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la
seguretat social; de la Llei 17/2012, del 8 d’octubre, de modicació de la disposició transitòria quarta de la
Llei 17/2008, de la seguretat social; de La Llei 9/2013, del 23 de maig, de modicació de les lleis 25/2011,
del 29 de desembre, i 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social; la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de
modicació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social; La Llei 6/2015, del 15 de gener, del
Fons de reserva de jubilació; la Llei 2/2016, del 2 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016; la Llei
9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràc d’éssers humans i protegir-ne les víctimes;
la Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de
les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, i la Llei 1/2018, de l’1 de març,
del pressupost per a l’exercici del 2018;
Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria
i nals de la Llei 17/2008; les disposicions transitòries, derogatòria i nal de la Llei 25/2011; la disposició
addicional nal de la Llei 17/2012; les disposicions transitòria i nal de la Llei 9/2013, i les disposicions tran-
sitòries i nals de la Llei 18/2014, i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest
Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de
quina de les lleis esmentades porta causa;
Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern,
en la sessió del 25 d’abril del 2018, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic
S’aprova la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’oc-
tubre, de la seguretat social, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.
Disposició derogatòria
Es deroga el Decret legislatiu del 16-9-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’oc-
tubre, de la seguretat social
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 25 d’abril del 2018
Antoni Martí Petit
Cap de Govern
Legislació delegada
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
04-30
09:47:47
GOVERN
2/77
www.bopa.ad
2 de maig del 2018Núm. 25
Dipòsit legal: AND.2-2015
Text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
Llibre primer. Disposicions generals, àmbit d’aplicació i estructura del sistema i
actes d’enquadrament
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte de la Llei
Aquesta Llei té per objecte regular els drets a la seguretat social reconeguts a l’article 30 de la Constitució
i garantits per l’Estat.
Article 2. Rang de la Llei
Els preceptes del capítol tercer, títol I, del llibre segon d’aquesta Llei, que regulen les eleccions al Consell
d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i la disposició addicional onzena, que modica
els articles 100 i 101 de la Llei qualicada de la justícia, tenen rang de llei qualicada. La resta de preceptes
d’aquesta Llei tenen rang de llei ordinària, sense estar sotmesos a les limitacions dels articles 57.3 i 60.2
de la Constitució.
Article 3. Principis
El sistema andorrà de seguretat social es fonamenta en els principis d’universalitat, unitat, solidaritat i igualtat.
El principi d’universalitat pretén, dins la regulació d’aquest sistema de seguretat social, garantir a les per-
sones beneciàries contra aquelles situacions susceptibles de reduir o suprimir la seva capacitat de guany,
mitjançant les diverses prestacions regulades en aquesta Llei.
El principi d’unitat estableix que el sistema de seguretat social és únic per a totes les persones que tenen
dret a la seva protecció.
El principi de solidaritat té com a objecte corregir les disfuncions socials, tenint especial cura de les situa-
cions de vellesa.
El principi d’igualtat pretén crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals
i efectives dins el sistema de seguretat social.
Article 4. Objectiu
L’objectiu del sistema andorrà de seguretat social és garantir la protecció, en la seva modalitat contributiva
i no contributiva, de les persones assegurades, directes o indirectes, mitjançant les prestacions adients i
d’acord amb els requisits establerts en aquesta Llei i els reglaments que la desenvolupen.
Article 5. Modalitats de protecció
1. El sistema andorrà de seguretat social està constituït per l’acció protectora en les seves modalitats con-
tributiva i no contributiva.
2. La protecció contributiva s’atorga tenint en compte les cotitzacions prèvies i està integrada per les pres-
tacions regulades en aquesta Llei.
3. La protecció no contributiva es fonamenta en un mecanisme col·lectiu de solidaritat i té com a nalitat
garantir uns revinguts mínims en els supòsits regulats en aquesta Llei.
Article 6. Estructura
1. El sistema andorrà de seguretat social s’estructura en dos branques: la branca general i la branca de
jubilació.
2. La branca general cobreix les prestacions de reembossament, d’incapacitat temporal, de maternitat, de
paternitat, de risc durant l’embaràs, d’invalidesa, de capital per defunció i les pensions d’orfenesa.
GOVERN
3/77
www.bopa.ad
2 de maig del 2018Núm. 25
Dipòsit legal: AND.2-2015
3. La branca de jubilació cobreix la situació de pèrdua d’ingressos per cessament del treball o l’activitat
econòmica derivada de l’edat i està integrada per la pensió de jubilació i les pensions de viduïtat temporals
i vitalícies.
Article 7. Irrenunciabilitat dels drets de la seguretat social
És nul qualsevol tipus de pacte en què la persona assegurada renuncia als drets que se li atorguen en
aquesta Llei.
Article 8. Tipus de prestacions
Les prestacions de la seguretat social són les següents:
A. Prestacions de reembossament, destinades a compensar les despeses de salut denides en aquesta
Llei i els reglaments que la desenvolupen.
B. Prestacions econòmiques, que es divideixen en:
a) Prestacions per incapacitat temporal, destinades a compensar parcialment la pèrdua d’ingressos
consecutiva a la interrupció temporal de l’activitat professional per motiu de malaltia o d’accident.
b) Prestacions per maternitat, paternitat i risc durant l’embaràs, destinades a compensar la pèrdua
d’ingressos consecutiva a la interrupció temporal de l’activitat professional per maternitat, paternitat i
risc durant l’embaràs.
c) Pensions d’invalidesa, destinades a compensar parcialment la pèrdua d’ingressos derivada de la
reducció de la capacitat de guany motivada per la deterioració prematura de l’organisme per motiu de
malaltia comuna o d’accident no laboral o resultant d’un dany a la integritat corporal consegüent a un
accident laboral o una malaltia professional.
d) Capital per defunció, destinat a compensar les despeses relacionades amb l’òbit de la persona as-
segurada.
e) Pensions de reversió, destinades a compensar parcialment la pèrdua d’ingressos resultant de la
defunció de la persona assegurada.
f) Pensions de jubilació, destinades a retribuir els drets adquirits per jubilació.
Article 9. Millores voluntàries
L’acció protectora de la seguretat social, en la seva modalitat contributiva, pot ser millorada de manera
voluntària respecte de les persones assegurades mitjançant millores directes de determinades prestacions,
en la forma i les condicions en què per Llei es regulin.
Article 10. Ens encarregat de la gestió
1. L’ens encarregat de la gestió administrativa, nancera i tècnica del sistema andorrà de seguretat social
és la Caixa Andorrana de Seguretat Social, designada amb les sigles CASS.
2. La gestió es regeix pels principis d’ecàcia, d’eciència i de celeritat gestora.
Títol II. Àmbit d’aplicació i estructura del sistema
Capítol primer. Àmbit d’aplicació
Article 11. Camp d’aplicació
El sistema andorrà de seguretat social cobreix les persones assegurades directes i les persones assegurades
indirectes en les condicions regulades en aquesta Llei i en els reglaments que la desenvolupen.
Article 12. Persones assegurades directes
Són persones assegurades directes les persones cotitzants a la seguretat social que estan incloses, ja sigui
en el règim general o en qualsevol dels règims especials.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR