Edicte del 15 d' octubre del 2018, pel qual es comunica a les persones que figuren detallades en la relació adjunta una provisió de constrenyiment.

Fecha de publicación24 Octubre 2018
Fecha15 Octubre 2018
Número de Gaceta62
GOVERN
1/199
www.bopa.ad
24 d'octubre del 2018Núm. 62
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Es notica a les persones físiques i jurídiques esmentades a continuació en virtut de l’article 70 de la Llei
21/2014, de 16 d’octubre del 2014, de bases de l’ordenament tributari, la provisió de constrenyiment per
a que procedeixin a la liquidació del deute pendent que inclou el recàrrec de constrenyiment reduït del
10% que s’aplica sobre el deute.
Les persones que guren detallades en la relació adjunta disposen del termini d’un mes a comptar de
la data de noticació d’aquesta provisió per efectuar l’ingrés al despatx del Departament de Tributs i de
Fronteres situat a l’Avinguda Fiter i Rossell, número 2, d’Escaldes-Engordany. Poden sol·licitar l’ajornament
o fraccionament del deute tributari, amb oferta de garantia, quan la situació economico-nancera els im-
pedeixi efectuar de forma transitòria el pagament.
Si no ingressen el deute, passat aquest termini s’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% i els
interessos moratoris meritats des de l’inici del període executiu, i d’acord amb l’article 105 i següents de la
Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, es procedirà a embargar béns i drets, o a
executar les garanties establertes, per cobrar el deute amb inclusió del recàrrec del 20%, l’interès moratori i
les costes del procediment. De conformitat amb l’establert a l’article 141 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre,
de bases de l’ordenament tributari, contra aquesta provisió de constrenyiment, pot interposar-se recurs
davant la Comissió Tècnica Tributària en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la noticació.
Els motius d’oposició a la provisió de constrenyiment estan previstos a l’article 107 de l’esmentada Llei. En
virtut dels articles 141 i 142 de la mateixa Llei, la mera interposició d’un recurs per la via administrativa no
suposa la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, i l’expiració del termini de dos mesos des de la data
de presentació sense resposta de l’Administració permet considerar que el recurs s’ha desestimat.
A Escaldes-Engordany, el 15 d’octubre del 2018
Albert Hinojosa Besolí
Director General
NRT NOM – RAÓ SOCIAL CODI
TRIBUT
PERIODE
IMPORT
TOTAL
NÚM.
LIQUIDACIÓ
NÚM. PROVISIÓ
8 ISIDRE TURET REY TV 2015 77,00 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0063
8ISIDRE TURET REY TV 2015 174,02 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0064
8ISIDRE TURET REY TV 2015 53,35 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0065
8ISIDRE TURET REY TV 2015 77,00 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0066
8ISIDRE TURET REY TV 2015 103,29 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0067
8ISIDRE TURET REY TV 2015 77,00 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0068
8ISIDRE TURET REY TV 2015 174,02 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0069
8ISIDRE TURET REY TV 2015 77,00 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0070
8ISIDRE TURET REY TV 2015 77,00 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0071
8ISIDRE TURET REY TV 2015 77,00 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0072
8ISIDRE TURET REY TV 2015 128,59 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0073
8ISIDRE TURET REY TV 2015 128,59 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0074
8ISIDRE TURET REY TV 2015 128,59 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0075
8ISIDRE TURET REY TV 2015 128,59 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0076
8ISIDRE TURET REY TV 2015 128,59 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0077
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
10-23
09:35:22
GOVERN
2/199
www.bopa.ad
24 d'octubre del 2018Núm. 62
Dipòsit legal: AND.2-2015
8ISIDRE TURET REY TV 2015 128,59 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0078
8ISIDRE TURET REY TV 2015 128,59 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0079
8ISIDRE TURET REY TV 2015 128,59 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0080
8ISIDRE TURET REY TV 2015 75,68 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0081
8ISIDRE TURET REY TV 2015 75,68 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0082
8ISIDRE TURET REY TV 2015 75,68 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0083
8ISIDRE TURET REY TV 2015 75,68 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0084
8ISIDRE TURET REY TV 2015 75,68 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0085
8ISIDRE TURET REY TV 2015 12,21 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0086
8ISIDRE TURET REY TV 2015 12,21 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0087
8ISIDRE TURET REY TV 2015 36,08 € 84335 RCP/96/TV/CONS/0088
29 JAVIER ANGLADA TORM TV 2015 77,00 € 85309 RCP/98/TV/CONS/5635
29 JAVIER ANGLADA TORM TV 2015 77,00 € 85309 RCP/98/TV/CONS/5636
39 ANTONI MARTINEZ OLLER TV 2015 77,00 € 85236 RCP/96/TV/CONS/0089
73 RAFAEL PLAZA FONT TV 2015 77,00 € 86408 RCP/96/TV/CONS/0090
73 RAFAEL PLAZA FONT TV 2015 19,36 € 86408 RCP/96/TV/CONS/0091
130 JOAN ANTONI VILELLA NAVARRO TV 2015 174,02 € 84487 RCP/96/TV/CONS/0095
130 JOAN ANTONI VILELLA NAVARRO TV 2015 55,44 € 84487 RCP/96/TV/CONS/0096
130 JOAN ANTONI VILELLA NAVARRO TV 2015 55,44 € 84487 RCP/96/TV/CONS/0097
146 RAMON BOIXEDA PAGES TV 2015 103,29 € 80769 RCP/96/TV/CONS/0098
243 LLUIS RODRIGUEZ FUENTES TV 2015 174,02 € 85418 RCP/97/TV/CONS/5439
245 SILVIA RODRIGUEZ SABAT TV 2015 53,35 € 83787 RCP/96/TV/CONS/0100
263 ROCIO DEL CARME PUERTA GUTIERREZ TV 2015 77,00 € 85020 RCP/96/TV/CONS/0101
315 DAVID JORDANA BLASI TV 2015 55,44 € 82438 RCP/96/TV/CONS/0102
389 MARIA ESPERANCA SOTO RECHI TV 2015 174,02 € 84144 RCP/96/TV/CONS/0105
389 MARIA ESPERANCA SOTO RECHI TV 2015 77,00 € 84144 RCP/96/TV/CONS/0106
389 MARIA ESPERANCA SOTO RECHI TV 2015 77,00 € 84144 RCP/96/TV/CONS/0107
392 ANTONIO MONTERO RODRIGUEZ TV 2015 53,35 € 83001 RCP/98/TV/CONS/5510
393 AMADOR MONTERO RODRIGUEZ TV 2015 77,00 € 83000 RCP/96/TV/CONS/0108
393 AMADOR MONTERO RODRIGUEZ TV 2015 174,02 € 83000 RCP/96/TV/CONS/0109
393 AMADOR MONTERO RODRIGUEZ TV 2015 77,00 € 83000 RCP/96/TV/CONS/0110
393 AMADOR MONTERO RODRIGUEZ TV 2015 53,35 € 83000 RCP/96/TV/CONS/0111
393 AMADOR MONTERO RODRIGUEZ TV 2015 77,00 € 83000 RCP/96/TV/CONS/0112
393 AMADOR MONTERO RODRIGUEZ TV 2015 15,84 € 83000 RCP/96/TV/CONS/0113
417 JOAN LLUIS TOME RODRIGUEZ TV 2015 77,00 € 84268 RCP/96/TV/CONS/0114
417 JOAN LLUIS TOME RODRIGUEZ TV 2015 174,02 € 84268 RCP/96/TV/CONS/0115
417 JOAN LLUIS TOME RODRIGUEZ TV 2015 12,21 € 84268 RCP/96/TV/CONS/0116
417 JOAN LLUIS TOME RODRIGUEZ TV 2015 55,44 € 84268 RCP/96/TV/CONS/0117
430 JOAN SERRA MALLEU TV 2015 55,44 € 85083 RCP/96/TV/CONS/0118
430 JOAN SERRA MALLEU TV 2015 19,36 € 85083 RCP/96/TV/CONS/0119
430 JOAN SERRA MALLEU TV 2015 19,36 € 85083 RCP/96/TV/CONS/0120
430 JOAN SERRA MALLEU TV 2015 55,44 € 85083 RCP/96/TV/CONS/0121
430 JOAN SERRA MALLEU TV 2015 77,00 € 85083 RCP/96/TV/CONS/0122
431 EDUARD SERRA MALLEU TV 2015 19,36 € 84054 RCP/96/TV/CONS/0123
492 ALBERT VENTURA ROMERO TV 2015 77,00 € 84420 RCP/96/TV/CONS/0126
492 ALBERT VENTURA ROMERO TV 2015 15,84 € 84420 RCP/96/TV/CONS/0127
494 EMILI VENTURA MARCOS TV 2015 15,84 € 84418 RCP/96/TV/CONS/0128
495 ALBERT VENTURA MARCOS TV 2015 77,00 € 84417 RCP/96/TV/CONS/0129
495 ALBERT VENTURA MARCOS TV 2015 53,35 € 84417 RCP/96/TV/CONS/0130
536 ESTEVE MORENO DE JOHANSEN TV 2015 77,00 € 83054 RCP/96/TV/CONS/0131
545 ANGEL MARTINEZ REPISO TV 2015 55,44 € 82833 RCP/96/TV/CONS/0132
546 JESUS MARIA CLAVERO CAMBA TV 2015 53,35 € 81084 RCP/98/TV/CONS/5637
546 JESUS MARIA CLAVERO CAMBA TV 2015 15,84 € 81084 RCP/98/TV/CONS/5638
GOVERN
3/199
www.bopa.ad
24 d'octubre del 2018Núm. 62
Dipòsit legal: AND.2-2015
547 JOSEPA DEL MORAL LUJANO TV 2015 53,35 € 81448 RCP/96/TV/CONS/0133
550 GEMMA CLAVERO DEL MORAL TV 2015 77,00 € 81085 RCP/96/TV/CONS/0134
651 EUDALD TOMAS GARCIA TV 2015 77,00 € 84260 RCP/96/TV/CONS/0135
651 EUDALD TOMAS GARCIA TV 2015 77,00 € 84260 RCP/96/TV/CONS/0136
651 EUDALD TOMAS GARCIA TV 2015 15,84 € 84260 RCP/96/TV/CONS/0137
746 MARIA CARME CALVENTE GUTIERREZ TV 2015 103,29 € 80878 RCP/96/TV/CONS/0138
761 RAFAEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 77,00 € 82196 RCP/96/TV/CONS/0139
761 RAFAEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 77,00 € 82196 RCP/96/TV/CONS/0140
761 RAFAEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 53,35 € 82196 RCP/96/TV/CONS/0141
761 RAFAEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 19,36 € 82196 RCP/96/TV/CONS/0142
761 RAFAEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 15,84 € 82196 RCP/96/TV/CONS/0143
761 RAFAEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 15,84 € 82196 RCP/96/TV/CONS/0144
763 MANUEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 77,00 € 86905 RCP/97/TV/CONS/5632
763 MANUEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 77,00 € 86905 RCP/97/TV/CONS/5633
763 MANUEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 103,29 € 86905 RCP/97/TV/CONS/5634
763 MANUEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 53,35 € 86905 RCP/97/TV/CONS/5635
763 MANUEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 53,35 € 86905 RCP/97/TV/CONS/5636
763 MANUEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 12,21 € 86905 RCP/97/TV/CONS/5637
763 MANUEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 12,21 € 86905 RCP/97/TV/CONS/5638
763 MANUEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 19,36 € 86905 RCP/97/TV/CONS/5639
763 MANUEL GONZALEZ LOPEZ TV 2015 15,84 € 86905 RCP/97/TV/CONS/5640
857 PAZ FERNANDEZ FERRADAS TV 2015 77,00 € 85873 RCP/96/TV/CONS/0146
883 MANUEL FLORES CARPE TV 2015 37,40 € 85353 RCP/96/TV/CONS/0025
883 MANUEL FLORES CARPE TV 2015 77,00 € 85353 RCP/96/TV/CONS/0026
883 MANUEL FLORES CARPE TV 2015 103,29 € 85353 RCP/96/TV/CONS/0027
883 MANUEL FLORES CARPE TV 2015 77,00 € 85353 RCP/96/TV/CONS/0028
893 PERE CATEURA MARTI TV 2015 19,36 € 86791 RCP/97/TV/CONS/5678
893 PERE CATEURA MARTI TV 2015 15,84 € 86791 RCP/97/TV/CONS/5679
914 ANTONI RODRIGUEZ DOBARRO TV 2015 19,36 € 83764 RCP/96/TV/CONS/0147
914 ANTONI RODRIGUEZ DOBARRO TV 2015 53,35 € 83764 RCP/96/TV/CONS/0148
914 ANTONI RODRIGUEZ DOBARRO TV 2015 77,00 € 83764 RCP/96/TV/CONS/0149
914 ANTONI RODRIGUEZ DOBARRO TV 2015 53,35 € 83764 RCP/96/TV/CONS/0150
914 ANTONI RODRIGUEZ DOBARRO TV 2015 77,00 € 83764 RCP/96/TV/CONS/0151
915 JESUS RODRIGUEZ DOBARRO TV 2015 53,35 € 83765 RCP/96/TV/CONS/0152
919 MONTSERRAT MARTI FONTANET TV 2015 12,21 € 86963 RCP/96/TV/CONS/0153
919 MONTSERRAT MARTI FONTANET TV 2015 55,44 € 86963 RCP/96/TV/CONS/0154
1051 ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ TV 2015 55,44 € 85135 RCP/97/TV/CONS/5438
1062 ANTONI ARROYO VALERO TV 2015 53,35 € 80520 RCP/96/TV/CONS/0155
1062 ANTONI ARROYO VALERO TV 2015 64,90 € 80520 RCP/96/TV/CONS/0156
1092 ANTONI MORAGUEZ LOPEZ TV 2015 77,00 € 86257 RCP/96/TV/CONS/0157
1092 ANTONI MORAGUEZ LOPEZ TV 2015 12,21 € 86257 RCP/96/TV/CONS/0158
1093 JOAN MORAGUEZ LOPEZ TV 2015 77,00 € 84943 RCP/96/TV/CONS/0159
1137 SALOMON BENCHLUCH BENGIO TV 2015 53,35 € 86752 RCP/96/TV/CONS/0160
1149 ESTEVE-JESUS MARTINEZ BOGAS TV 2015 77,00 € 86184 RCP/96/TV/CONS/0161
1183 JOSEP ANDREU NOGUE INVERNON TV 2015 77,00 € 83144 RCP/96/TV/CONS/0162
1183 JOSEP ANDREU NOGUE INVERNON TV 2015 77,00 € 83144 RCP/96/TV/CONS/0163
1183 JOSEP ANDREU NOGUE INVERNON TV 2015 77,00 € 83144 RCP/96/TV/CONS/0164
1183 JOSEP ANDREU NOGUE INVERNON TV 2015 77,00 € 83144 RCP/96/TV/CONS/0165
1222 JAUME MENDIA LLUCH TV 2015 77,00 € 82919 RCP/96/TV/CONS/0166
1222 JAUME MENDIA LLUCH TV 2015 77,00 € 82919 RCP/96/TV/CONS/0167
1222 JAUME MENDIA LLUCH TV 2015 77,00 € 82919 RCP/96/TV/CONS/0168
1222 JAUME MENDIA LLUCH TV 2015 77,00 € 82919 RCP/96/TV/CONS/0169
1225 DIDAC VERDEJO GIMENEZ TV 2015 55,44 € 86671 RCP/96/TV/CONS/0170

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR