Edicte del 20-12-2017 pel què es notifica a les persones que es relacionen, l' obertura de sengles expedients sancionadors per presumpta infracció a les normes d' estacionament i circulació.

Fecha de publicación03 Enero 2018
Fecha20 Diciembre 2017
SecciónComú d'Escaldes-Engordany
Número de Gaceta1
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
1/22
www.bopa.ad
3 de gener del 2018Núm. 1
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Per acord de la Junta de Govern, adoptat en la sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2017, es NOTI-
FICA a les persones que guren al llistat que es publica al peu del present, a les quals no ha estat possible
efectuar la noticació personal al seu domicili, l’obertura d’un expedient sancionador per diversos constats
d’infracció a les normes d’estacionament i circulació emesos pels Agents de Circulació del Comú d’Escal-
des-Engordany, amb l’import total de les diferents propostes de sanció.
D’acord amb el Reglament sobre el Procediment Administratiu aplicable a les sancions d’estacionament i
circulació imposades pel Comú d’Escaldes-Engordany, de data 5 d’octubre del 2016, es notica a les persones
que guren relacionades al llistat que disposen d’un termini improrrogable de quinze dies, comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Butlletí Ocial, per a consultar l’expedient al Departament
de Circulació i Atenció Ciutadana, òrgan que assumeix les funcions d’Instructor. En el referit expedient hi
consta la data de les presumptes infraccions, la matrícula del vehicle o dels vehicles, els preceptes infringits,
així com l’import detallat de cada una de les sancions que aquestes infraccions poden comportar.
En el termini indicat, podran formular les al·legacions davant de l’Instructor, aportar els documents que
tinguin per convenient, i proposar, eventualment, la pràctica d’altres proves.
Transcorregut el termini abans esmentat sense que la persona interessada hagi presentat al·legacions
sobre el o els constats d’infracció que li han estat noticats, es considerarà resolt l’expedient, conrmada
i noticada la proposta de sanció, disposant l’interessat del termini d’un mes, per a fer efectiu l’import de
la sanció o sancions a les ocines del departament de Circulació del Comú.
Esgotat el termini d’un mes indicat a l’apartat anterior, sense que l’interessat hagi procedit al pagament de
l’import de la sanció o del total de les sancions conrmades i sense que hagi formulat recurs, es procedirà al
cobrament del seu import per via d’execució forçosa. En aquest cas, cada una de les sancions conrmades
sofrirà un recàrrec d’un 20% sobre el seu import.
Cosa què es notica als efectes pertinents.
Escaldes-Engordany, casa comuna, 20 de desembre 2017.
Vist i plau
La Cònsol Major
Trini Marin Gonzalez
P. o. de la Junta de Govern
EL SECRETARI GENERAL
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
01-02
11:53:02
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
2/22
www.bopa.ad
3 de gener del 2018Núm. 1
Dipòsit legal: AND.2-2015
Notificacions sancions circulació
Núm. cens Nom Import Total
317648V AARAB,MARIAM 120,20 €
327447J ABAD MARTINEZ,MARIO 12,02 €
159667B ABARCA REVERT,DESIREE 60,10 €
277660L ABELLEIRA FREIRIA,IRENE 12,02 €
043792Y ABITBOL OZIEL,NOEMI 30,05 €
024269N ABITBOL OZIEL,RAQUEL 30,05 €
141935C ABREU AMARO,FORTUNATO 60,10 €
160429R ACHAVAL ROMERO,RUBEN EDUARDO 18,03 €
028044D ACHE GULIAS,PERE 12,02 €
321115J ACOSTA DIAZ,YADIEL 60,10 €
216793Y ACOSTA,ARIEL FERNANDO 6,01 €
706346C AD TECNOMOBIL,S.A. 120,20 €
078548B ADAN ALVES,IVAN 120,20 €
171442V AFONSO CORDEIRO,FELISBERTO 30,05 €
250546A AFONSO PIRES,RUI MIGUEL 66,11 €
159327R AFONSO,NUNO JORGE 60,10 €
137867E AGUADO MARTINEZ,JENNIFER 12,02 €
040189U AGUADO SOTO,JUSTINA 60,10 €
215324F AGUDO FOLCH,GUSTAVO 60,10 €
019553D AGUIAR SECO,MARIA ISABEL 60,10 €
042289A AGUILA PEREZ,MANUEL 30,05 €
285242E AGUILERA TAPIA,DANIEL ESTEBAN 78,13 €
064770V AGULLO FRANCH,ANTONI 60,10 €
303823F AGUSTI ALMIRALL,MARC 42,07 €
038684Y ALARCON FERNANDEZ,JULIA 60,10 €
255861N ALAYA MORENO,RENZO PAUL 60,10 €
148903H ALBA BERNABEU,AITOR 12,02 €
043557W ALBARELLOS GARRIDO,ANTONI 30,05 €
024452N ALBERT BABOT,MARTA 12,02 €
258030V ALCANTARA OLINARES,BRYAN 72,12 €
287204B ALCARAZ,DIONISIO 60,10 €
177330Z ALEU CONSEGAL,MARCOS 60,10 €
244637W ALFONSO,SEBASTIAN 60,10 €
061263J ALLER RODRIGUEZ,XAVIER 12,02 €
237786A ALLUE BADIA,ANNA 36,06 €
034859D ALMAHDI GHANEM,MOUSTAFA 30,05 €
195181P ALMEIDA DE FRIAS,MICAEL 12,02 €
195182N ALMEIDA DE FRIAS,RICARDO MANUEL 30,05 €
247626M ALMEIDA DE MARQUES,ABILIO CARLOS 60,10 €
172581M ALMEIDA DE MATOS,JOSE CARLOS 18,03 €
153929W ALMEIDA DE MONTEIRO,JOSE MANUEL 60,10 €
049160K ALMELA ENCIO,RAUL 192,32 €
161446Z ALONSO MARTIN,NURIA 60,10 €
294356H ALONSO MUÑOZ,ANGEL DELIO 60,10 €
044915V ALONSO REY,MANEL 30,05 €
037700W ALONSO RODRIGUEZ,JOSEP LLUIS 18,03 €
012115R ALONSO RODRIGUEZ,MARIA AURORA 60,10 €
172308P ALONSO SERRANO,JOSEP FRANCESC 60,10 €
038135X ALONSO VILLALBA,MARIA MERCE 60,10 €
064492X ALPANDE MARTINS,PAU JORDI 60,10 €

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR