Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/25
www.bopa.ad
6 de juny del 2018Núm. 35
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de
la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995
Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant una llei, el Consell General pot delegar
l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició nal catorzena de la Llei 27/2017,
del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb
discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, segons la qual s’encarrega al Govern que publiqui
al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra el text refós de la Llei qualicada del matrimoni, del 30 de juny de
1995, que inclogui les modicacions introduïdes ns llavors en aquesta Llei;
Vist que, en compliment del que preveu la disposició nal catorzena de la Llei 27/2017, es refon en aquest
Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut de la Llei qualicada del matrimoni, del 30 de juny de 1995,
en què s’inclouen les modicacions que dimanen de la Llei 14/2004, del 3 de novembre, qualicada de
modicació de la Llei qualicada de matrimoni; de la Llei 3/2012, del 19 d’abril, qualicada de modicació
de la Llei qualicada de matrimoni; de la Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualicada de les unions civils i
de modicació de la Llei qualicada del matrimoni, del 30 de juny de 1995, i de la Llei 27/2017 esmentada
anteriorment;
Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions transitòries i nal de la Llei qua-
licada del matrimoni, del 30 de juny de 1995; les disposicions nals de la Llei 14/2004; les disposicions
addicionals, derogatòria i nals de la Llei 3/2012 i les disposicions derogatòria i nals de la Llei 34/2014, i,
al mateix temps, per garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat
jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;
A proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 30 de maig del 2018,
aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic
S’aprova la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei qualicada del matri-
moni, del 30 de juny de 1995, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 30 de maig del 2018
Antoni Martí Petit
Cap de Govern
Legislació delegada
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
06-05
10:05:38
GOVERN
2/25
www.bopa.ad
6 de juny del 2018Núm. 35
Dipòsit legal: AND.2-2015
Text refós de la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995
Primera part: El matrimoni
Títol I. Disposicions generals comunes a tots els règims jurídics del
matrimoni
Capítol 1. Principis derivats de la Constitució
Article 1
1. L’home i la dona tenen dret a contreure matrimoni entre ells i a fundar una família, d’acord amb les
disposicions d’aquesta Llei.
2. Dues persones del mateix sexe tenen també dret a casar-se, mitjançant la formalització d’una unió civil
entre elles, amb els mateixos efectes que el matrimoni, i a fundar una família d’acord amb les disposicions
d’aquesta Llei.
3. Les disposicions d’aquesta Llei, a excepció del Títol III, són aplicables a les unions civils de dues persones
del mateix sexe sense necessitat de referència o remissió explícita en cada cas, atès que els estats civils,
com a casats, dels cònjuges que han contret matrimoni o que han formalitzat una unió civil es consideren
idèntics.
4. La família, fundada per un matrimoni o per una unió civil, és l’element bàsic de la societat i té dret a la
protecció econòmica, social i jurídica de la mateixa societat i de l’Estat
Capítol 2. Àmbit d’aplicació d’aquesta Llei i recepció d’altres drets
Article 2
Poden contreure matrimoni d’acord amb aquesta Llei:
1. Els andorrans, àdhuc en el cas que solament un dels contraents gaudeixi de la nacionalitat andorrana.
2. Els estrangers que tinguin, almenys un d’ells, la seva residència al Principat d’Andorra.
Article 3
Els andorrans i els residents poden contreure matrimoni fora del Principat d’Andorra segons la forma
establerta per la llei del lloc de la celebració, restant, però, subjectes a les disposicions dels articles 18, 19
i 22, i han d’inscriure el matrimoni en el Registre Civil d’Andorra.
Article 4
A manca de capítols matrimonials o en allò en què aquests siguin insucients, el règim econòmic matri-
monial es xa per la llei nacional comuna dels cònjuges; altrament, per la llei del lloc de la residència del
matrimoni, i, en cas de conicte de lleis, preval el règim de separació de béns.
Capítol 3. La promesa de matrimoni
Article 5
1. Es reconeix la promesa de matrimoni, però no dóna dret a l’acció per exigir la celebració del matrimoni.
2. Pertany a la jurisdicció civil determinar l’existència i la validesa de la promesa de matrimoni, així com els
efectes del seu trencament.
3. La prova de la promesa de matrimoni ha d’ésser documental. Les proves testicals o per presumpcions
greus, precises i concordants, són admeses solament si existeix un indici de prova documental o quelcom
equivalent, o si la part demandant demostra la impossibilitat en què es troba de fornir una prova documental.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA