Decret del 29-5-2019 de resolució de la subhasta d' emissió de deute públic a llarg termini del Principat d' Andorra en la modalitat de bons, del 3 de juny del 2019.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
5 de juny del 2019Núm. 50
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret del 29-5-2019 de resolució de la subhasta d’emissió
de deute públic a llarg termini del Principat d’Andorra en la
modalitat de bons, del 3 de juny del 2019
Exposició de motius
Vist el Decret del 8-5-2019 d’aprovació del fullet base del quart programa d’emissió de deute públic i, a
l’empara del programa esmentat, d’una emissió de deute públic per un import de 100.000.000 € en la
modalitat de bons;
Vist el fullet base (Base Prospectus) del 8 de maig del 2019;
Vistos els articles 50, 51 i 52 de la Llei general de les nances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les
seves modicacions posteriors;
Vist l’article 22 de la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019;
Vist l’article 4.2.i de la Llei 10/2013, del 23 maig, de l’Autoritat Financera Andorrana;
Atès que l’article 5 del Decret d’emissió de deute públic esmentat determina que els bons del Principat
d’Andorra, emissió del 3 de juny del 2019, s’adjudiquen mitjançant subhasta, la qual es desenvoluparà de
conformitat amb les regles detallades en el Decret del 8 de maig del 2019, i en tot cas, amb la intervenció
d’Euroclear/Clearstream en qualitat de dipositari internacional central de valors (International Central Se-
curities Depositary);
A proposta del ministre encarregat de les nances, i en execució de l’acord del Govern adoptat en la sessió
del 29 de maig del 2019,
Decreto
Article 1
La resolució corresponent a la subhasta d’emissió de deute públic a llarg termini del Principat d’Andorra
en la modalitat de bons, del 3 de juny del 2019, que estableix l’import nominal adjudicat a les entitats inter-
mediàries de la subscripció que han concorregut a la subhasta per cadascun dels dos trams de l’emissió
amb el detall següent:
Entitats adjudicatàries Import nominal adjudicat
Intermediàries de la
subscripció Per compte de Import
sol·licitat
Nombre
de títols
Preu
d’emissió[1]
Valor
nominal
Import
efectiu de la
subscripció
Crèdit Andorrà, SA Entitats de dret públic
i societats públiques 13.454.000 € 13.453 988,84 € 13.453.000 € 13.302.865 €
Andorra Banc Agrícol Reig,
SA
Entitats de dret públic
i societats públiques 3.505.000 € 3.505 988,84 € 3.505.000 € 3.465.884,20 €
Mora Banc Grup, SA; Mora
Banc SAU
Entitats de dret públic
i societats públiques 10.836.000 € 10.836 988,84 € 10.836.000 € 10.715.070,24 €
BancSabadell d’Andorra, SA Entitats de dret públic
i societats públiques 20.512.000 € 20.512 988,84 € 20.512.000 € 20.283.086,08 €
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
06-04
14:06:37

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA