Edicte del 05-06-2019 pel qual es fa públic que s' ha instat el cessament definitiu de les activitats i la cancel·lació del negoci denominat Tot Halal.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
12 de juny del 2019Núm. 53
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
De conformitat amb l’article 2.2 del Decret sobre la cancel·lació de negocis en el Registre de Comerç i
Indústria, del 20 de febrer del 2013, es fa públic que s’ha instat el cessament denitiu de les activitats i
la cancel·lació del negoci denominat “Tot Halal”, situat al carrer Maria Pla, núm. 27, edici Símbol, local 2,
d’Andorra la Vella, a  de la/les persona/es interessada/es al·legui/n allò que estimi/n procedent, dins un
termini de 10 dies hàbils, a comptar a l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
Un cop exhaurit aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions o que les presentades no permetin
reconsiderar la proposta, tindrà efecte el cessament denitiu de les activitats i la cancel·lació del negoci.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 5 de juny del 2019.
Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
06-11
14:05:08

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA