Edicte del 3-06-2019 pel qual es notifica una provisió de constrenyiment en l' expedient SIT-P118/18 al Sr. Xu LI, administrador únic de la societat TANG DYNASTY, SL.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
12 de juny del 2019Núm. 53
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Es notica al Sr. Xu LI, administrador únic de la societat TANG DYNASTY, SL, titular administrativa del negoci
del mateix nom, o a qualsevol altre responsable de la societat, que el cap de Govern en funcions, el dia 2
d’abril del 2019, va dictar resolució de provisió de constrenyiment per la que, en l’expedient sancionador
incoat amb el núm. SIT-P118/18, es xa el deute a càrrec de la societat TANG DYNASTY, SL, titular legal
de l’establiment del mateix nom, en l’import total de 6.055,50-€, que es desglossa de la manera següent:
- Sanció:.5.505-€
- Recàrrec del 10%:.550,50-€
TOTAL.6.055,50-€
El pagament de l’esmentat deute haurà de fer-se efectiu al despatx del Servei d’Inspecció de Treball, C/
de les Boïgues, núm. 4, edici administratiu Les Boïgues, 1r pis, d’Escaldes-Engordany, dins del termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta provisió de constrenyiment al Butlletí
Ocial del Principat d’Andorra, d’acord amb l’article 51.4 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de
l’ordenament tributari.
En cas que no faci efectiu aquest import en el termini esmentat anteriorment, es procedirà per via d’exe-
cució forçosa, mitjançant la tramesa de l’expedient al saig, la qual cosa comportarà l’increment del recàrrec
ns al 20%, la reclamació de l’interès moratori, i de les despeses i les costes derivades de la intervenció del
saig, a càrrec de la persona executada.
De conformitat amb el que estableix l’article 124.3 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
de 1989, posat en relació amb l’article 107 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament
tributari, contra aquesta resolució pot interposar-se recurs davant del Govern en el termini màxim d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva noticació.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi esmentat, la interposició de recurs no suspendrà l’execució de
l’acte impugnat.
I a l’efecte de noticació al Sr. Xu LI, administrador únic de la societat TANG DYNASTY, SL, titular adminis-
trativa del negoci del mateix nom, atesa la impossibilitat de noticar-li-ho personalment, es publica aquest
edicte a Escaldes-Engordany, el dia 3 de juny del 2019.
Jordi Gallardo Fernández
Ministre de Presidència, Economia i Empresa
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
06-11
14:04:31

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA