Edicte del 7 de juny de 2019, pel qual es notifica el requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància del M.I. GOVERN D' ANDORRA ' COS DE POLICIA.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190607_09_22_40

Edicte

Lourdes ALONSO MARTÍNEZ, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 58/2017, del 20 d' abril de 2017,

A SOL·LICITUD DEL: GOVERN D' ANDORRA, COS DE POLICIA, havent designat a efectes de notificació aquest despatx professional,

OBRANT EN EXECUCIÓ DE: Les sancions imposades pel Servei de policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació;

Faig saber

Que, mitjançant REQUERIMENT DE PAGAMENT, he acordat,

REQUERIR EXPRESSAMENT:

A les persones que es relacionen a continuació, per tal què, en el termini màxim de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació, satisfacin en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimi convenient, els imports palesats en la taula, corresponents a les sancions imposades i identificades en el quadre objecte de la present execució:

IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA REQUERIDA

IMPORT DE LA RECLAMACIÓ

IDENTIFICACIÓ DE L' ACTE ADMINISTRATIU QUE S' EXECUTA

DATA DE L' EMISSIÓ DEL REQUERIMENT

NÚM. EXPEDIENT SAIG

Guillem CASAL ARTIGAS

196,68 '

Les sancions núm. 566975, 566976 i 566977, imposades en data 13 i 16 de juliol de 2018 i notificades per mitjà de notificació personal el 13 de novembre de 2018

13/05/2019

EX-AD/19-004094-L

CENTRE PIRINENC DE GEOTECNIA, SL

37,37 '

La sanció núm. 566176, imposada en data 5 de setembre de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 7 de novembre de 2018.

13/05/2019

EX-AD/19-004095-L

Marc COMAS PERICH

37,37 '

La sanció núm. 566289, imposada en data 19 d' agost de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 7 de novembre de 2018.

13/05/2019

EX-AD/19-004100-L

Yumara CORRALIZA GONCALVES

70,56 '

Les sancions núm. 567722 i 568284, imposades en data 17 i 27 de juliol de 2018 i notificades per mitjà de servei de missatgeria el 5 i 9 de novembre de 2018.

13/05/2019

EX-AD/19-004101-L

Alfons COTO PICO

83,84 '

La sanció núm. 245958, imposada en data 13 de novembre de 2018 i notificada el mateix dia per mitjà de notificació personal.

13/05/2019

EX-AD/19-004106-L

Micael DE ALMEIDA FRIAS

37,37 '

La sanció núm. 566188, imposada en data 11 d' agost de 2019 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 7 de novembre de 2018.

13/05/2019

EX-AD/19-004108-L

Jose Manuel DEL RIO GUADIX

70,56 '

La sanció núm. 566190, imposada en data 4 de setembre de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 7 de novembre de 2018.

13/05/2019

EX-AD/19-004113-L

Jan DOMINGO GALICIA

37,37 '

La sanció núm. 566303, imposada en data 29 de juny de 2018 i notificada per mitjà de publicació al BOPA el 7 de novembre de 2018.

13/05/2019

EX-AD/19-004116-L

Kevin Alexander DUQUE CASTA'O

37,37 '

La sanció núm. 567512, imposada en data 22 d' abril de 2018 i notificada per mitjà de notificació personal el 7 de novembre de 2018.

13/05/2019

EX-AD/19-004119-L

Mohamed EL OUARGUI

83,84 '

La sanció núm. 245853, imposada en data 9 de novembre de 2018 i notificada el mateix dia per mitjà de notificació personal.

13/05/2019

EX-AD/19-004120-L

Miquel ESTAPE EXPOSITO

37,37 '

La sanció núm. 567564, imposada en data 16 de juliol de 2018 i notificada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA