Edicte del 7 de juny de 2019, pel qual es notifica el requeriment de pagament realitzat a diverses persones a instància de CAIXA ANDORRANA DE LA SEGURETAT SOCIAL.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190607_09_24_00

Edicte

Lourdes ALONSO MARTÍNEZ, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 58/2017, del 20 d' abril de 2017,

A SOL·LICITUD DE: La CAIXA ANDORRANA DE LA SEGURETAT SOCIAL, havent designat a efectes de notificació aquest despatx professional,

OBRANT EN EXECUCIÓ DE: Les resolucions administratives relatives a diversos expedients incoats i que es relacionen en el llistat referit a continuació;

Faig saber

Que, mitjançant REQUERIMENT DE PAGAMENT, he acordat,

REQUERIR EXPRESSAMENT:

A les persones que es relacionen a continuació, per tal què, en el termini màxim de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació, satisfacin en aquest despatx professional de saig o pel mitjà de pagament que estimi convenient, els imports palesats en la taula, corresponents a les sancions imposades i identificades en el quadre objecte de la present execució:

IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA REQUERIDA

IMPORT DE LA RECLAMACIÓ

IDENTIFICACIÓ DE L' ACTE ADMINISTRATIU QUE S' EXECUTA

DATA DE L' EMISSIÓ DEL REQUERIMENT

NÚM. EXPEDIENT SAIG

Marta CAMINAL SALLENT

2.225,48 '

La Resolució de l' expedient administratiu dictada per la CASS, l' 11 d' abril de 2016, per la qual se li instava a satisfer el deute corresponent a les cotitzacions per compte propi del negoci Versió Original corresponent als mesos de maig, juliol i novembre de 2014 i gener i febrer de 2015.

16/05/2019

EX-AD/19-006128-L

COMERCIAL EUROPEA D' EMBALATGES, SL

579,40 '

La Resolució de l' expedient administratiu dictada per la CASS l' 11 d' octubre de 2018, per la qual se li instava a satisfer el deute corresponent a les cotitzacions del personal assalariat del negoci Comercial Europea d' Embalatges corresponent als mesos de maig a agost de 2014.

16/05/2019

EX-AD/19-006132-L

COME CANALLA, SL

4.328,58 '

La Resolució de l' expedient administratiu dictada per la CASS el 19 de novembre de 2018, per la qual se li instava a satisfer el deute corresponent a les cotitzacions del personal assalariat del negoci Come Canalla, SL...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA