Edicte del 7 de juny del 2019, pel qual s' acorda l' execució i es requereix el pagament al Sr. Rubèn TENZA PALOMA.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/1
www.bopa.ad
12 de juny del 2019Núm. 53
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A SOL·LICITUD de la SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES SAU.
ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:
L’Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 18 de març del 2019, en el marc de la causa tramitada
pel procediment executiu de l’ordre judicial de pagament: 7000590/2018, esdevingut ferm i executiu.
Faig saber
Que, el 7 de juny del 2019, mitjançant aquest Edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de
desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril,
ACORDO L’EXECUCIÓ I REQUEREIXO:
Al Sr. Rubèn TENZA PALOMA, identicat amb el número de cens: 160649R, perquè en el termini màxim de
tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o
pel mitjà que estimi convenient, l’import de CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS
(586,72 €), objecte de la present execució.
ADVERTÈNCIA
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació al Sr. Rubèn TENZA PALOMA, havent resultat infructuosa la comunicació de l’acord
d’execució i requeriment de pagament efectuada al seu darrer domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 7 de juny del 2019
El saig
Xavier GRANYÓ RIBES
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
06-11
14:07:28

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA