Edicte del 7 de juny del 2019, pel qual es notifica l' embargament sobre els béns i drets del Sr. Marià MOLIAS S'NCHEZ.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190607_09_25_24

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD de la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS).

EN EXECUCIÓ DE:

Les resolucions dels expedients administratius números 4120 i 4632, dictades respectivament el 12 d' octubre del 2017 i el 25 de juny del 2018, per les quals se li reclama un deute corresponent a l' impagament de les cotitzacions per compte propi.

Faig saber

Que, el 10 de maig del 2019, VAIG ACORDAR L' EMBARGAMENT,

Sobre els béns i drets del Sr. Marià MOLIAS S'NCHEZ, identificat amb el número de cens: 770M, per un import de ONZE MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (11.184,21 ' ), suficient de moment per cobrir el deute objecte de la present execució.

En virtut del que estableix l' article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment, el saig d' una banda i la persona embargada d' altra banda, poden posar-se d' acord en l' ordre d' embargament dels béns o drets.

Motiu pel qual l' informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d' embargament dels seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets susceptibles d' embargament.

A manca de proposta o d' acord, procediré a embargar els béns i drets del Sr. Marià MOLIAS S'NCHEZ, seguint l' ordre fixat a l' article 108, de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.

MOLT IMPORTANT

Un cop publicat el present acord d' embargament i en mèrits del que disposa l' article 40, apartat 1r, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, procediré a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA