Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d' abril, de l' impost sobre la renda de les persones físiques.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20190614_13_51_35

Decret

Vist l' article 59 de la Constitució del Principat d' Andorra, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l' exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vist l' apartat 3 de l' article 8 de la Llei 21/2014 del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari que encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de les modificacions normatives, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós de les normes tributàries, incloent-hi totes les modificacions aportades;

A proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 5 de juny del 2019, ha aprovat el Decret següent:

Article únic

S' ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra del text refós de l' articulat de la Llei 5/2014, del 24 d' abril, de l' impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per Llei 42/2014, de l' 11 de desembre, de modificació de la llei 5/2014, del 24 d' abril, de l' impost sobre la renda de les persones físiques, per la Llei 37/2014, de l' 11 de desembre, de regulació dels jocs d' atzar, per la Llei 8/2015, del 2 d' abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d' entitats bancàries, per la Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d' octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l' impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d' abril, de l' impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d' octubre, de bases de l' ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d' octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l' impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, per la Llei 1/2018, de l' 1 de març, del pressupost per l' exercici 2018, per la Llei 6/2018, del 19 d' abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l' impost sobre societats i per la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l' exercici del 2019.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Cosa que es fa pública per coneixement general.

Andorra la Vella, 5 de juny del 2019

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Text refós de la Llei 5/2014, del 24 d' abril, de l' impost sobre la renda de les persones físiques

Capítol I. Naturalesa i àmbit d' aplicació

Article 1. Naturalesa i àmbit d' aplicació de l' impost

L' impost sobre la renda de les persones físiques és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava, segons els principis de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals, la renda obtinguda per les persones físiques en funció de la seva quantia i de les seves circumstàncies personals i familiars.

Article 2. Objecte de l' impost

L' objecte de l' impost està constituït per la renda de l' obligat tributari, entesa com la totalitat de les seves rendes i guanys i pèrdues de capital, amb independència del lloc on s' hagin produït i sigui on sigui la residència del pagador.

Article 3. Àmbit d' aplicació espacial

1. L' impost sobre la renda de les persones físiques s' aplica a tot el territori del Principat d' Andorra.

2. El que estableix aquesta Llei s' entén sense perjudici del que disposen els tractats i els convenis internacionals que han passat a formar part de l' ordenament intern.

Capítol II. Subjecció a l' impost

Secció primera. El fet generador i les rendes exemptes

Article 4. Fet generador

1. Constitueix el fet generador l' obtenció de renda, sigui quina sigui la seva font o origen, per part de l' obligat tributari, amb independència del lloc on s' hagi produït i sigui quina sigui la residència del pagador.

2. Componen la renda de l' obligat tributari:

a) Les rendes del treball.

b) Les rendes procedents de la realització d' activitats econòmiques.

c) Les rendes del capital immobiliari.

d) Les rendes del capital mobiliari.

e) Els guanys i les pèrdues de capital.

3. Als efectes de la determinació de les bases de tributació i de liquidació i del càlcul de l' impost, la renda es classifica en renda general i renda de l' estalvi, en els termes següents:

a) Formen la renda general les rendes del treball, les rendes procedents de la realització d' activitats econòmiques i les rendes del capital immobiliari.

b) Formen la renda de l' estalvi les rendes del capital mobiliari i els guanys i les pèrdues de capital.

4. No estan subjectes a aquest impost les rendes següents:

a) Els guanys i les pèrdues de capital derivats de les transmissions de béns que estiguin subjectes a l' impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

b) Les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, inter vivos, i la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d' assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari.

Article 5. Rendes exemptes

Estan exemptes de l' impost les rendes següents:

a) Les indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals, en la quantia legalment o judicialment reconeguda. El mateix tracte resulta aplicable a les indemnitzacions satisfetes per les administracions públiques andorranes per danys personals com a conseqüència del funcionament dels serveis públics.

b) Les anualitats per aliments percebudes dels pares o d' altres persones obligades a prestar-les en virtut de la legislació civil d' aplicació o bé en compliment d' una resolució judicial o en execució d' un conveni regulador homologat judicialment o protocol·litzat notarialment.

c) Les prestacions econòmiques percebudes d' acord amb la normativa reguladora de serveis socials i sociosanitaris del Principat d' Andorra.

d) Les compensacions econòmiques per acomiadament o cessament del treballador, en l' import establert amb caràcter obligatori en virtut de la normativa reguladora.

e) Les beques públiques i les beques atorgades per entitats privades, percebudes per cursar estudis reglats, tant al Principat d' Andorra com a l' estranger, amb les condicions que es determinin reglamentàriament.

f) Les prestacions reconegudes a l' obligat tributari per entitats públiques o per les entitats que la substitueixin com a conseqüència d' incapacitat permanent absoluta o invalidesa.

g) Les prestacions percebudes en concepte de pensions de viduïtat satisfetes per entitats públiques en aplicació de la normativa vigent al Principat d' Andorra.

h) Les prestacions percebudes en concepte de pensions d' orfenesa satisfetes per entitats públiques en aplicació de la normativa vigent al Principat d' Andorra.

i) Els premis literaris, artístics o científics rellevants, amb les condicions que es determinin reglamentàriament.

j) Els dividends i altres rendiments derivats de la participació en el patrimoni net, a què es fa referència a l' apartat 1 de l' article 22, quan siguin satisfets per entitats residents fiscals a Andorra o per organismes d' inversió col·lectiva de dret andorrà sempre que estiguin subjectes a l' impost sobre societats andorrà.

k) Els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d' inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes així com els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d' entitats, quan el transmitent, individualment o conjuntament amb entitats vinculades segons el que preveu la Llei de l' impost sobre societats o amb altres persones unides per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d' unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament, no hagi tingut una participació superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l' entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió.

No obstant el que s' estableix en el paràgraf anterior, també n' estan exempts els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió d' aquests valors quan existeixi una participació, computada en els termes indicats, superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l' entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió, quan l' obligat tributari hagi posseït la propietat dels valors objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la transmissió.

l) Els guanys de capital que es posin de manifest en les transmissions lucratives per la mort de l' obligat tributari.

m) Els guanys i pèrdues de capital que es posin de manifest en les transmissions de béns immobles ubicats fora del territori andorrà, quan l' obligat tributari hagi ostentat la propietat d' aquests béns objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la transmissió.

n) Els rendiments derivats del deute públic emès pel Principat d' Andorra.

o) Els premis que procedeixin dels jocs d' atzar autoritzats per la Llei de regulació dels jocs d' atzar.

Article 6. Presumpció de rendes

Les cessions de béns i drets en les seves diverses modalitats es presumeixen retribuïdes pel seu valor normal de mercat, llevat de prova en contrari.

Secció segona. Els obligats tributaris

Article 7. Obligats tributaris

1. Són...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA