Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l' impost sobre societats.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/32
www.bopa.ad
19 de juny del 2019Núm. 55
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Vist l’article 59 de la Constitució del Principat d’Andorra, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General
pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
Vist l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que
encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de les modicacions normatives,
publiqui al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret legislatiu corresponent, el text refós
de les normes tributàries, incloent-hi totes les modicacions aportades;
A proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 5 de juny del 2019, ha aprovat
el Decret següent:
Article únic
S’ordena la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra del text refós de l’articulat de la Llei 95/2010,
del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modicada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de
modicació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, per la Llei 37/2014, de
l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modicació
de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per la Llei 5/2015, de
societats cooperatives d’Andorra, per la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, per
la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució
d’entitats bancàries, per la Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modicació de la Llei 17/2017, del 20 d’oc-
tubre, de règim scal de les operacions de reorganització empresarial i de modicació de la Llei 95/2010,
del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda
de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei
20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, de la Llei 21/2006, del 14
de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, per la Llei
1/2018, de l’1 de març, del pressupost per l’exercici 2018, per la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modicació
de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, per la Llei 13/2018, del 31 de maig, del
Tribunal d’Arbitartge del Principat d’Andorra i per la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons
Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions.
Disposició nal única
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per coneixement general.
Andorra la Vella, 5 de juny del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Legislació delegada
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
06-18
17:02:52
GOVERN
2/32
www.bopa.ad
19 de juny del 2019Núm. 55
Dipòsit legal: AND.2-2015
Text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre
societats
Capítol I. Naturalesa i àmbit d’aplicació de l’impost
Article 1. Naturalesa
1. L’impost sobre societats és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les
persones jurídiques d’acord amb les normes d’aquesta Llei.
2. L’exacció de l’impost corresponent als obligats tributaris no-residents scals en territori andorrà s’efectua
d’acord amb la llei que regula l’impost sobre la renda dels no-residents scals.
Article 2. Àmbit d’aplicació espacial
L’impost sobre societats s’aplica en tot el territori del Principat d’Andorra.
Article 3. Tractats i convenis
El que estableix aquesta Llei s’entén sense perjudici del que disposen els tractats i els convenis internaci-
onals que han passat a formar part de l’ordenament intern.
Capítol II. El fet generador
Article 4. Fet generador
Constitueix el fet generador l’obtenció de renda, sigui quina sigui la seva font o origen, per part de l’obligat
tributari, amb independència del lloc on s’hagi produït i sigui quina sigui la residència scal del pagador.
Article 5. Presumpció de rendes
Les cessions de béns i drets en les diverses modalitats es presumeixen retribuïdes pel seu valor normal
de mercat, llevat de prova en contrari.
Capítol III. Els obligats tributaris
Article 6. Obligats tributaris
1. Són obligats tributaris de l’impost, quan tinguin la seva residència en territori andorrà:
a) Les persones jurídiques.
b) Les institucions d’inversió col·lectiva incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2008, del 12 de juny,
de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.
c) Entitats públiques i parapúbliques i de dret públic.
2. Els obligats tributaris d’aquest impost es designen abreujadament i indistintament per les denominacions
“societats” o “entitats” al llarg d’aquesta Llei.
3. Les rendes corresponents a les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes aquelles
entitats o patrimonis autònoms regulats en el segon paràgraf de l’article 31 de la Llei 21/2014, del 16 d’oc-
tubre, de bases de l’ordenament tributari, s’imputen als seus socis, hereus, comuners o partícips segons
les normes o pactes aplicables en cada cas o a parts iguals en defecte d’aquests, integrant-se en l’impost
quan aquests siguin persones jurídiques.
Article 7. Residència scal i domicili scal
1. Es consideren residents scals en territori andorrà les entitats en les quals es doni algun dels requisits
següents:
a) Que s’hagin constituït conforme a les lleis del Principat d’Andorra.
b) Que tinguin el seu domicili social al Principat d’Andorra.
GOVERN
3/32
www.bopa.ad
19 de juny del 2019Núm. 55
Dipòsit legal: AND.2-2015
c) Que tinguin la seva seu de direcció efectiva en territori del Principat d’Andorra. A aquest efecte, s’entén
que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori del Principat quan hi radiquin o s’hi exercei-
xin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis.
d) Que hagin traslladat la seva residència al Principat d’Andorra, des del moment en què s’hagi perfecci-
onat el trasllat del seu domicili a Andorra, d’acord amb el que determina la legislació mercantil.
2. El domicili scal dels obligats tributaris residents scals en territori del Principat d’Andorra és el derivat
de l’aplicació de les regles a aquest efecte que regula l’article 39 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de
bases de l’ordenament tributari.
Article 8. Exempcions
1. Estan totalment exempts de l’impost:
a) El Consell General
b) El Govern
c) Els comuns
d) La Caixa Andorrana de la Seguretat Social
e) El Consell Regulador Andorrà del Joc
e) El Fons de reserva de jubilació que té per objecte la gestió del patrimoni de la branca jubilació de la
Caixa Andorrana de Seguretat Social
g) L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries
h) L’Institut Nacional Andorrà de Finances.
i) L’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
j) L’Agència Andorrana Antidopatge.
k) El Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits.
l) El Sistema andorrà de garantia d’inversions.
2. Estan parcialment exempts de l’impost:
a) Les fundacions sense ànim de lucre
b) Les associacions sense ànim de lucre regulades per la Llei qualicada d’associacions, del 29 de de-
sembre del 2000
c) L’Església catòlica i altres confessions
d) Els col·legis professionals
e) Les federacions amb nalitats no lucratives
f) Les confederacions amb nalitats no lucratives
g) Les unions amb nalitats no lucratives
h) Els sindicats
i) Els partits polítics
j) Els consorcis
k) Les escoles, els instituts i les escoles de formació professional de caràcter públic
l) Les universitats de caràcter públic
m) Altres entitats culturals o socials de caràcter no lucratiu

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA