Decret legislatiu del 19-6-2019 de publicació del text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme.

Fecha de publicación26 Jun 2019
GL20190621_14_47_41

Decret

Vist l' article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l' exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l' arrendament d' habitatges;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final primera de la Llei 3/2019, del 17 de gener de mesures urgents relatives a l' arrendament d' habitatges, segons la qual s' encomana al Govern que publiqui al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra el text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme, el qual ha d' incorporar les modificacions efectuades en la referida Llei;

Vist el Decret legislatiu del 12 de juny del 2019 de publicació del text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme;

Vist que s' ha constatat uns errors d' omissió i de transcripció al Decret legislatiu del 5-6-2019, publicat al BOPA núm. 53 de data 12 de juny del 2019, de publicació del text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme, perquè manca introduir-hi les modificacions aportades per la Llei 21/2018, del 13 de de setembre, d' impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, i perquè s' ha constatat altres errors materials de transcripció en relació a altres reformes legislatives anteriors de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme;

Atès que, pels motius exposats, escau derogar el Decret legislatiu del cinc de juny del 2019 de publicació del text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme, i procedir a publicar de nou el text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme.

D' acord amb l' habilitació citada i els motius exposats, s' ha procedit a integrar en un text únic les modificacions introduïdes a la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, per la Llei 7/2003, del 23 de maig, de modificació puntual i urgent de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 08/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d' Andorra; per la Llei 7/2018, del 17 de maig, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 21/2018, del 13 de de setembre, d' impuls de la transició energètica i del canvi climàtic; i per la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l' arrendament d' habitatges. Es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals aportades a la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme per les lleis esmentades. Per tal de garantir la claredat en la consulta d' aquest decret i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d' aquestes disposicions de quina de les lleis porta causa.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d' Ordenament Territorial, el Govern, en la sessió del 19 de juny del 2019, aprova aquest decret legislatiu amb el contingut següent:

Article únic

S' ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra del text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 7/2003, del 23 de maig, de modificació puntual i urgent de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 08/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d' Andorra; per la Llei 7/2018, del 17 de maig, de modificació de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme; per la Llei 21/2018, del 13 de de setembre, d' impuls de la transició energètica i del canvi climàtic; i per la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l' arrendament d' habitatges.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme, publicat al BOPA núm. 53 de data 12-6-2019

Disposició final

Aquest decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 19 de juny del 2019

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Text refós de la Llei general d' ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

La present Llei té per objecte la regulació de l' ordenació del territori i el règim del sòl, l' urbanisme i l' edificació en tot el territori nacional, de conformitat amb els principis reconeguts en l' article 27 de la Constitució.

Article 2. Definició d' ordenació del territori

S' entén per ordenació del territori, als efectes d' aquesta Llei, el conjunt de criteris que hi són expressament formulats, i les normes, els plans i les disposicions sobre el sòl, l' urbanisme i la construcció, amb vista a aconseguir una relació adequada entre territori, població, activitats, serveis i infraestructures.

Article 3. Abast de l' activitat d' ordenació

L' activitat d' ordenació abasta tota la planificació urbanística i la seva gestió, el règim del sòl, l' execució de les obres d' urbanització i d' infraestructures de serveis, la intervenció en l' exercici de les facultats dominicals relatives a l' ús del sòl i la protecció de la legalitat urbanística.

Article 4. Facultats de l' activitat d' ordenació

L' activitat d' ordenació, atesos els fins que la justifiquen, comporta les facultats següents:

1. En relació amb la planificació urbanística i la seva gestió:

a) Redactar les directrius d' ordenació, i establir la planificació supracomunal, els reglaments generals, els plans d' ordenació i urbanisme parroquial i llurs unitats d' actuació, els plans parcials d' urbanisme, els plans especials i les ordinacions particulars reguladores de la normativa subsidiària i de la rehabilitació.

b) Emplaçar els llocs de producció i de residència per distribuir-los millor dins el territori. Classificar el territori en zones de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable, establir els percentatges de terreny que pot ser ocupat per construccions, el volum, la forma, el nombre de plantes, el tipus i el destí dels edificis amb criteris generals d' ordenació per unitats d' actuació.

c) Establir el traçat de les vies públiques, dels mitjans de transport, de comunicació i d' infraestructures de serveis, l' emplaçament i les característiques dels centres i serveis d' interès públic i social i dels espais lliures en proporció adequada a les necessitats col·lectives, a la configuració de les parcel·les edificables i a llurs condicions estètiques.

2. En relació amb el règim del sòl:

a) Vetllar per la utilització racional del sòl en congruència amb l' interès públic i la funció social de la propietat, amb vista al manteniment d' una densitat i unes condicions d' habitatge que siguin compatibles amb el benestar general.

b) Imposar entre els propietaris afectats la distribució justa dels beneficis i les càrregues derivats de la planificació.

3. En relació amb l' execució de les obres d' urbanització i construcció: Autoritzar, verificar, suspendre, sancionar -si és el cas- i realitzar, quan sigui procedent, l' execució de les obres d' urbanització i de construcció.

4. En relació amb la intervenció en l' exercici de les facultats dominicals: Intervenir en la parcel·lació i en la construcció, establir les tipologies de l' edificació i prohibir les actuacions i els usos que no s' ajustin a les previsions de la planificació.

5. En relació amb la protecció de la legalitat urbanística: Inspeccionar, revisar, suspendre obres i treballs, establir i imposar sancions i, si és el cas, adoptar totes les mesures pertinents per tal de restablir la legalitat urbanística.

6. Les facultats enumerades als apartats precedents tenen caràcter enunciatiu i no limitatiu. S' hi entenen compreses qualssevol altres que hi siguin congruents i puguin ser exercides d' acord amb la present Llei i la resta de disposicions que siguin aplicables.

Article 5. Obligatorietat

Les directrius d' ordenació, els projectes d' interès nacional, els plans sectorials amb incidència supracomunal, els reglaments del Govern, els plans d' ordenació i urbanisme parroquial, els plans parcials, els plans especials, les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i totes les altres disposicions aprovades de conformitat amb la present Llei, són obligatòries per als administrats i per a l' Administració.

Article 6. Principi de no indemnització

Les limitacions d' aprofitament i d' ús dels terrenys i de les edificacions, derivades de l' ordenació del sòl i l' urbanisme de conformitat amb les previsions d' aquesta Llei, no confereixen drets d' indemnització de cap mena.

Article 7.

Principi de publicitat

Els plans d' ordenació i urbanisme parroquial, plans parcials, plans especials, programes i catàlegs tenen el caràcter de documents públics, i tothom i en tot moment pot consultar-los.

Article 8. Dret d' informació urbanística

Tots els administrats tenen el dret d' obtenir de l' Administració, tant del Govern com dels comuns, dins del termini de quinze dies comptats des de la petició i sota forma de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba