Ordre ministerial del 09-07-2019 per la qual es modifiquen els formularis per declarar l' impost sobre societats i l' impost sobre la renda dels no residents.

 
EXTRACTO GRATUITO
GD20190709_14_22_42

Ordre ministerial del 09-07-2019 per la qual es modifiquen els formularis per declarar l' impost sobre societats i l' impost sobre la renda dels no residents

Exposició de motius

Vist el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l' impost sobre societats;

Vist el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l' impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

Vist el Decret del 14-5-2019 pel qual s' aprova el Reglament de l' impost sobre societats;

Vist el Decret del 23-09-2015 pel qual s' aprova el Reglament de l' impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

Ateses les modificacions legislatives que afecten a les obligacions formals dels impostos;

Atesa la necessitat d' introduir-hi millores derivades de l' experiència acumulada en la gestió dels impostos;

El ministre de Finances i portaveu, en virtut de les competències que té assignades legalment,

Decideix

Primer

Es modifiquen els formularis següents que s' annexen a aquesta ordre:

800-P1 ' Declaració de l' impost

800-P2 ' Declaració de l' impost

800-P3 ' Declaració de l' impost

800-P4 ' Liquidació/pagament a compte proper exercici de l' impost

800-C ' Bases de tributació per determinació directa

800-D ' Explotació internacional d' intangibles o intervenció en el comerç internacional

800-E ' Tinença de participacions en societats

850-A ' Declaració simplificada per al règim de determinació directa

850-C ' Compte de pèrdues i guanys

850-D ' Balanç

Segon

S' aproven els formularis següents que s' annexen a aquesta ordre:

801 ' Obligació de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA