Edicte del 8 de juliol del 2019, pel qual s' acorda l' execució i es requereix el pagament a les Sres. Cristina VILA UBACH i Clàudia GARCÍA VILA

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190708_08_57_57

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD de l' entitat bancària CRÈDIT ANDORRÀ SA.

ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:

La Sentència número 000137/2017 dictada pel Tribunal de Batlles, el 21 de setembre del 2017, en el marc de la causa tramitada pel procediment ordinari: 1100700/2012, esdevinguda ferma i executiva, segons acredita el certificat emès el 24 de maig del 2018.

Faig saber

Que, el 8 de juliol del 2019, mitjançant aquest Edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril,

ACORDO L' EXECUCIÓ I REQUEREIXO EXPRESSAMENT I SOLIDÀRIAMENT:

A les Sres. Cristina VILA UBACH i Clàudia GARCÍA VILA, en qualitat d' hereves dels béns i drets que integren el cabal relicte de qui fou la Sra. Consol UBACH PUIG, identificades amb els respectius números de cens: 71790G i 230033P, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfacin en aquest despatx professional o pel mitjà que estimin convenient, l' import de SETANTA MIL CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (70.106,60 ' ), objecte de la present execució.

ADVERTÈNCIA

En mèrits del que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA