Edicte del 8 de juliol del 2019, pel qual s' acorda l' execució i es requereix el pagament a la COMUNITAT DE COPROPIETARIS DE L' EDIFICI CAP DEL CAMP

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/1
www.bopa.ad
10 de juliol del 2019Núm. 61
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A SOL·LICITUD de la societat ESTACIÓ ENCLAR CARBURANTS ANDORRANS SA.
ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:
La Sentència dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 8 de juliol del 2014, en el marc de la causa tra-
mitada pel procediment abreujat, en reclamació de quantitat: B-0662-5/2014 i de l’Aute dictat el 7 de maig
del 2019, en el marc del procés executori: 5000662/2014, esdevingut ferm i executiu.
Faig saber
Que, el 8 de juliol del 2019, mitjançant aquest Edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de
desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril,
ACORDO L’EXECUCIÓ I REQUEREIXO:
A la COMUNITAT DE COPROPIETARIS DE L’EDIFICI CAP DEL CAMP, identicada amb el número de cens:
185685P, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte,
satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l’import de VUIT MIL DOS-CENTS
DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (8.212,58 €), objecte de la present execució.
ADVERTÈNCIA
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació al Sr. Franz ARMENGOL AVELLANA, en qualitat president de la COMUNITAT DE
COPROPIETARIS DE L’EDIFICI CAP DEL CAMP, havent resultat infructuosa la comunicació de l’acord d’em-
bargament efectuada al seu darrer domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 8 de juliol del 2019
El saig
Xavier GRANYÓ RIBES
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
07-09
14:35:09

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA