Edicte del 8 de juliol del 2019, pel qual s' acorda l' execució i es requereix el pagament a la societat MASOVER GRUP SL

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/1
www.bopa.ad
10 de juliol del 2019Núm. 61
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A SOL·LICITUD de la societat ALIMENTÀRIA GRUP SA.
ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:
L’Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 10 de gener del 2019, en el marc de la causa tramitada
pel procediment executiu de l’ordre judicial de pagament: 4000366/2018, esdevingut ferm i executiu.
Faig saber
Que, el 8 de juliol del 2019, mitjançant aquest Edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de
desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril,
ACORDO L’EXECUCIÓ I REQUEREIXO:
A la societat MASOVER GRUP SL, identicada amb el número de societat: 709753-Z, perquè en el termini
màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx
professional o pel mitjà que estimi convenient, l’import de TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS (3.277,97 €), objecte de la present execució.
ADVERTÈNCIA
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació a la Sra. Oxana GORSHKOVA, en qualitat d’administradora única de la societat
MASOVER GRUP SL, havent resultat infructuosa la comunicació de l’acord d’execució efectuada al seu darrer
domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 8 de juliol del 2019
El saig
Xavier GRANYÓ RIBES
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
07-09
14:35:11

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA