Edicte del 8 de juliol del 2019, pel qual s' acorda l' execució i es requereix el pagament a la Sra. Cristina CORTÉS DE JESÚS.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190708_09_27_50

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD del SERVEI ANDORRÀ D' ATENCIÓ SANITÀRIA (SAAS).

ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:

L' Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 16 de maig del 2019, en el marc de la causa tramitada pel procediment executiu de l' ordre judicial de pagament: 6000132/2019, esdevingut ferm i executiu.

Faig saber

Que, el 8 de juliol del 2019, mitjançant aquest Edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril,

ACORDO L' EXECUCIÓ I REQUEREIXO:

A la Sra. Cristina CORTÉS DE JESÚS, identificada amb el número de cens: 192611H, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (450,46 ' ), objecte de la present execució.

ADVERTÈNCIA

En mèrits del que disposa l' apartat 2n.d), de l' article 38, de la Llei 43/2014, del 18...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA