Llei 19/2019, de l' 11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

Fecha de publicación31 Julio 2019
Fecha11 Julio 2019
SecciónConsell General
Número de Gaceta66
CONSELL GENERAL
1/2
www.bopa.ad
31 de juliol del 2019Núm. 66
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 19/2019, de l’11 de juliol, de modificació de la Llei
24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 de juliol del 2019 ha aprovat la següent:
Llei 19/2019, de l’11 de juliol, de modicació de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil
Exposició de motius
La Llei 24/2018, del 18 d’octubre, va ser aprovada pel Consell General amb l’objectiu de disposar d’un
instrument per resoldre els conictes en l’àmbit civil amb una aposta decidida per la introducció plena a
la Llei de les noves tecnologies, tenint en compte el procés coetani d’implantació d’un sistema informàtic
prop de l’Administració de justícia que ha de permetre la comunicació, la noticació i l’arxivament dels
documents processals mitjançant sistemes electrònics i que al seu torn suposi una millora del sistema de
procediment civil en termes de temps i d’estalvi econòmic, així com una garantia més gran per a tots els
intervinents en el sistema de justícia.
En aquest sentit, es promou una modicació de la Llei del Codi de procediment civil per tal de diferir la seva
entrada en vigor, amb l’objectiu que, a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, hi hagi les màximes garanties d’un
òptim funcionament de tots els elements logístics i tecnològics previstos en aquest Codi.
Article únic.Modicació de la disposició nal vint-i-novena
Es modica l’apartat a de la disposició nal vint-i-novena de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de
procediment civil, la qual queda redactada com segueix:
“Disposició nal vint-i-novena. Entrada en vigor de la Llei
Aquesta Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2021, a excepció de:
a) La disposició transitòria quarta relativa a les normes aplicables en relació amb les disposicions nals
tercera i desena; l’apartat 15 de la disposició derogatòria, que deroga l’article 94 de la Llei qualicada del
Tribunal Constitucional, del 3 de setembre de 1993; l’apartat 16 de la disposició derogatòria, només pel
que fa a la derogació de l’article 17 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre
de 1993; els apartats 1, 3, 8 a 10, 15, i 23 a 33 de la disposició nal tercera, que modiquen els articles
6, 34 i 41, l’apartat 2 de l’article 58, i els articles 79, 81, 82, 85 i 87, i afegeixen els articles 8 bis, 46 ter, 79
bis, 81 bis, 81 ter, 81 quater, 85 bis i 85 ter a la Llei qualicada de la justícia, del 3 de setembre de 1993;
els apartats 1 a 8 de la disposició nal quarta, que modiquen els articles 86 a 88, l’apartat 1 de l’article
89, i els articles 90, 92 i 93, i afegeixen l’article 42 bis a la Llei qualicada del Tribunal Constitucional, del
3 de setembre de 1993; els apartats 1 a 6 de la disposició nal cinquena, que modiquen els articles 15,
16 i 18 bis i l’enunciat de la secció tercera del capítol segon, i afegeixen els articles 18 ter i 18 quater a la
Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993; els apartats 2 a 11 de la dispo-
sició nal desena, que modiquen l’apartat 3 de l’article 14, els articles 24, 25 i 28, l’apartat 2 de l’article
29 i l’article 30, i afegeixen els articles 24 bis, 30 bis, 30 ter i 30 quater a la Llei del Ministeri Fiscal, del 12
de desembre de 1996, i la disposició nal vint-i-cinquena que modica la Llei 48/2014, del 18 de desem-
bre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra, que van entrar en vi-
gor el 15 de novembre del 2018.”
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
07-30
09:55:05

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR