Edicte del 12-8-2019 pel qual s' aprova la declaració d' emergència vist el despreniment de pedres que afecta la carretera general núm. 1.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
12 d'agost del 2019Núm. 68
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Atesa la necessitat imperiosa de restablir les condicions habituals de circulació en aquesta carretera, per
tal d’evitar greus conseqüències sobre l’activitat comercial, turística, econòmica i de tot tipus, i en general
sobre el conjunt de la població del nostre país;
A proposta del ministre d’Ordenament Territorial i d’acord amb el contingut dels articles 17 i 43 de la Llei
de contractació pública, el Govern, en la sessió del dia 12 d’agost del 2019, adopta el següent:
Acord
Aprovar la declaració d’emergència, en els termes de l’article 17 de la Llei de contractació pública, per a la
contractació dels treballs i serveis necessaris per restablir la normalitat arran del greu despreniment de pe-
dres esdevingut el dia 10 d’agost a la carretera general núm. 1, davant del centre comercial Punt de Trobada.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 12 d’agost del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
08-12
12:22:45

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA