Edicte del 12-8-2019 pel què es convoca un concurs públic per adjudicar el subministrament, transport, muntatge i instal·lació d' una escenografia d' hivern.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
1/1
www.bopa.ad
14 d'agost del 2019Núm. 69
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Per acord adoptat en la sessió de la Junta de Govern de data 5 d’agost de 2019, el Comú d’Escaldes-Engor-
dany convoca un concurs públic per adjudicar el subministrament, transport, muntatge i instal·lació d’una
escenograa d’hivern.
Per participar al concurs, el plec de bases es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-e.ad o es
pot recollir al Servei de Tràmits del Comú (casa comuna, planta baixa, tel. 890890)
Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de bases i lliurar al Servei de Tràmits.
El termini de presentació nalitzarà el proper dia 12 de setembre, dijous, a les 15:00 hores.
El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats
amb antelació, tindrà caràcter públic.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, casa comuna, 12 d’agost de 2019.
Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR
Trini Marin Gonzalez
P. o. de la Junta de Govern
EL SECRETARI GENERAL
Concursos i subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
08-13
09:01:57

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA