Correcció d' errata del 12 d' agost del 2019, per la qual es corregeix un error constatat en l' edicte en el qual es notificava l' acord d' embargament dels Srs. Stephanie MAROT DORANDEU, Oscar MARTINEZ HERRERO i Xona MARIN DE LA PE'A.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/1
www.bopa.ad
14 d'agost del 2019Núm. 69
Dipòsit legal: AND.2-2015
Correcció d’errata
Vist que s’ha constatat un error en l’edicte publicat al BOPA núm. 67, del 7 d’agost del 2019, es fa pública
la següent modicació:
On diu:
A SOL·LICITUD del GOVERN D’ANDORRA - COS DE POLICIA,
EN EXECUCIÓ DE:
Les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació.
Faig saber
Que, el 7 d’agost del 2019, mitjançant aquest edicte,
ACORDO L’EMBARGAMENT:
Sobre els béns i drets de les persones i societats que es relacionen a continuació:
PERSONA EMBARGADA IMPORT EMBARGAMENT EXECUCIÓ ACTE NÚMERO EXPEDIENT
MAROT DORANDEU, STEPHANIE
CENS:572351 59,94€ SANCIÓ:572351 EX-AD/19-008219-X
MARTINEZ HERRERO, OSCAR
CENS:246476 83,84€ SANCIÓ:246476 EX-AD/19-008288-X
MARIN DE LA PEÑA, XONA
CENS: 2470018 139,59€ SANCIÓ: 247018 EX-AD/19-009337-X
Ha de dir:
A SOL·LICITUD del GOVERN D’ANDORRA - COS DE POLICIA,
EN EXECUCIÓ DE:
Les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació.
Faig saber
Que, el 7 d’agost del 2019, mitjançant aquest edicte,
ACORDO L’EMBARGAMENT:
Sobre els béns i drets de les persones i societats que es relacionen a continuació:
PERSONA EMBARGADA IMPORT EMBARGAMENT EXECUCIÓ ACTE NÚMERO EXPEDIENT
MAROT DORANDEU, STEPHANIE
CENS:38660F 59,94€ SANCIÓ: 572351 EX-AD/19-008220-X
MARTINEZ HERRERO, OSCAR
CENS:47848L 83,84€ SANCIÓ:246476 EX-AD/19-008222-X
MARIN DE LA PEÑA, XONA
CENS:354959L 139,59€ SANCIÓ: 247018 EX-AD/19-009331-X
Andorra la Vella, el 12 d’agost del 2019
El Saig
Xavier GRANYÓ RIBES
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
08-13
09:03:59

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA