Edicte del 12 d' agost del 2019, pel qual es requereix el pagament al Sr. Luis Fernando CRUZ MIRANDA.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190812_01_10_00

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD de la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS).

ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:

La resolució de l' expedient administratiu núm. 3383, dictada el 28 de setembre del 2018, per la qual se li reclama un deute corresponent a l' impagament de les cotitzacions per compte propi.

Faig saber

Que, el 12 d' agost del 2019, mitjançant aquest Edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril,

REQUEREIXO EXPRESSAMENT:

Al Sr. Luis Fernando CRUZ MIRANDA, identificat amb el número de cens: 268618R, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (7.567,78 ' ), objecte de la present execució.

ADVERTÈNCIA

En mèrits del que disposa l' apartat 2n.d), de l' article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA