Edicte del 12 d' agost del 2019, pel qual es requereix el pagament a la Sra. Paula Elisabete MARTINS RODRIGUES.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/1
www.bopa.ad
14 d'agost del 2019Núm. 69
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A SOL·LICITUD de la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS).
ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:
La resolució de l’expedient administratiu núm. 4821, dictada el 25 de setembre del 2018, per la qual se li
reclama un deute corresponent a l’impagament de les cotitzacions per compte propi.
Faig saber
Que, el 12 d’agost del 2019, mitjançant aquest Edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de
desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril,
REQUEREIXO EXPRESSAMENT:
A la Sra. Paula Elisabete MARTINS RODRIGUES, identicada amb el número de cens: 194177N, perquè en
el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte, satisfaci en aquest
despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l’import de QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (4.973,27 €), objecte de la present execució.
ADVERTÈNCIA
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació a la Sra. Paula Elisabete MARTINS RODRIGUES, havent resultat infructuosa la
comunicació del requeriment de pagament efectuada al seu darrer domicili conegut, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 12 d’agost del 2019
El saig
Xavier GRANYÓ RIBES
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
08-13
09:04:05

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA