Edicte del 12 d' agost 2019, pel qual, a petició de l' Hble. Comú d' Encamp, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i/o societats.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/3
www.bopa.ad
14 d'agost del 2019Núm. 69
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener,
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A SOL·LICITUD de l’Hble. COMÚ D’ENCAMP, havent designat com a domicili a efectes de noticació aquest
despatx professional.
EN EXECUCIÓ DE:
Les resolucions administratives dictades per l’Hble. Comú d’Encamp, esdevingudes fermes i exigibles per
la via forçosa.
Faig saber
Que, el 12 d’agost del 2019, mitjançant aquest edicte,
ACORDO L’EMBARGAMENT:
Sobre els béns i drets de les persones i/o societats que es relacionen a continuació:
PERSONA EMBARGADA IMPORT
EMBARGAMENT
EXECUCIÓ ACTE NÚMERO
EXPEDIENT
CRUZ GUARDIA, LLUIS ANTONI
CENS:002585G 169,45€ REBUTS:000966074/00-000961131/00 EX-AD/19-006258-X
COBOS MORENO, JESUS
CENS:005519C 169,45€ REBUTS:000961185/00-000966128/00 EX-AD/19-006260-X
BARREIRO GUTIERREZ, MARIA DOLORES
CENS: 9878W 96,36€ REBUT:000961406/00 EX-AD/19-006268-X
CARLES CARRASCO SOLE
CENS:009911C 102,08€ REBUT:000966356/02 EX-AD/19-006269-X
ERART,RENE
Nº D’IDENTIFICACIÓ:0103IBI 68,44€ REBUT:000983333/00 EX-AD/19-006274-X
BOMER,CHRISTIANE
CENS:010520W 200,20€ REBUTS:000966454/00-000961511/00 EX-AD/19-006276-X
BERNARD SAMBREE, THIERRY FRANÇOIS
Nº D’IDENTIFICACIÓ:011523B 35,64€ REBUTS:000983376/00-000983374/00 EX-AD/19-006281-X
AMBOR MORENO, JOSE MIGUEL
CENS:024881D 169,47€ REBUTS:000966760/00-000961817/00 EX-AD/19-006287-X
BARANGE, GINETTE
CENS:030348N 200,21€ REBUTS:000961879/00-000966822/00 EX-AD/19-006291-X
DIAZ FABREGAS, JACOB
CENS:002290F 169,45€ REBUTS:000961120/00-000966063/00 EX-AD/19-006257-X
BERNAT FONT, JOAN ANTONI
CENS:10333A 544,32€
REBUTS:000966433/02-
000961490/02- 000983389/02-
000983388/00- 000983387/00
EX-AD/19-006272-X
IMMOBILIARIA GRAN VALIRA
CENS:022859V 127,12€ REBUT:000984561/00 EX-AD/19-006286-X
CAMPO MARTINEZ, ROC
CENS:035257E 230,94€ REBUTS:000966975/00-000962032/00 EX-AD/19-006300-X
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
08-13
09:04:14

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA