Decret del 14-8-2019 pel qual s' aprova la Classificació d' activitats econòmiques d' Andorra 2019 (CAEA-2019), que es publica en l' annex d' aquest Decret.

Fecha14 Agosto 2019
Fecha de publicación21 Agosto 2019
SecciónGovern
Número de Gaceta70
GOVERN
1/23
www.bopa.ad
21 d'agost del 2019Núm. 70
Dipòsit legal: AND.2-2015
Decret
Exposició de motius
L’article 6.c de la Llei 28/2017, del 30 de novembre, del Pla d’estadística 2018-2021 estableix com un dels
objectius estratègics instrumentals implementar les principals classicacions, nomenclatures i codis de
l’estadística pública harmonitzada a escala europea o internacional, per tal d’afavorir la integració de la
informació administrativa i la màxima comparabilitat dels resultats estadístics, especialment en l’àmbit de
les classicacions d’activitat econòmica, productes, consums, ocupacions, salut i nivells educatius.
El Decret pel qual s’aprova la Classicació d’activitats econòmiques d’Andorra (CAEA-99) va adoptar la no-
menclatura del Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell, del 9 d’octubre de 1990, relatiu a la nomenclatura
estadística d’activitats econòmiques a la Comunitat Europea.
Atès que la Unió Europea va actualitzar la nomenclatura estadística d’activitats econòmiques en el Reglament
(CE) núm. 1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de desembre del 2006, pel qual s’estableix
la nomenclatura estadística d’activitats econòmiques NACE Revisió 2, i pel qual es modica el Reglament
(CEE) núm. 3037/90 del Consell i determinats reglaments de la CE sobre aspectes estadístics especícs;
Atès que el Departament d’Estadística, d’acord amb les funcions que li confereix l’article 37 de la Llei 2/2013,
de la funció de l’estadística pública, i d’acord amb el que estableix la Llei 28/2017, del 30 de novembre, del
Pla d’estadística 2018-2021, ha elaborat una proposta de Classicació d’activitats econòmiques d’Andorra
2019 basada en el Reglament (CE) núm. 1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de desembre
del 2006, pel qual s’estableix la nomenclatura estadística d’activitats econòmiques NACE Revisió 2.
Atesa la conveniència de compatibilitzar les classicacions homòlogues d’ús obligatori en l’àmbit europeu i
internacional per fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn, s’adopta la
Classicació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019, que es publica adjunta a l’annex.
Vist que el Consell Andorrà d’Estadística, en data 9 d’abril del 2019, ha emès un dictamen favorable sobre
la proposta de Classicació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019;
Vistes aquestes consideracions, a proposta del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, el Govern,
en la sessió del 14-08-2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic
S’aprova la Classicació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019 (CAEA-2019), que es publica en l’annex
d’aquest Decret.
Decret pel qual s’aprova la Classificació d’activitats econòmiques
d’Andorra 2019 (CAEA-2019)
Article 1. Aprovació de la Classicació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019
S’aprova la Classicació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019, anomenada CAEA-2019, que es publica
en l’annex d’aquest Decret.
Altres disposicions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
08-20
10:39:12
GOVERN
2/23
www.bopa.ad
21 d'agost del 2019Núm. 70
Dipòsit legal: AND.2-2015
Article 2. Ús obligatori de la CAEA-2019 en l’àmbit estadístic i administratiu
1. La CAEA-2019 és d’ús obligatori en les estadístiques ocials incloses en els plans estadístics vigents i en
les noves activitats estadístiques que puguin ser d’interès públic per al Principat d’Andorra.
2. La CAEA-2019 és d’ús obligatori en l’Administració general, les entitats parapúbliques i de dret públic,
els comuns i també en les relacions de les persones físiques i jurídiques privades amb l’Administració, les
entitats esmentades i les societats públiques participades per l’Administració general.
3. Els organismes que per complir els seus objectius d’informació estadística necessitin utilitzar una clas-
sicació amb un grau més gran de desagregació que la CAEA-2019, la poden dur a terme dins del marc
d’aquesta classicació i sempre que les partides proposades constitueixin una divisió exacta de l’últim nivell
establert en la CAEA-2019.
4. Els organismes que integrin les dades referents a activitats econòmiques han d’utilitzar a efectes de
registre la CAEA-2019 al quart nivell com a mínim (codi numèric de 4 dígits o classe).
A més, aquests organismes i entitats han de denir amb precisió el tipus d’unitat estadística utilitzat.
Article 3. Estructura de la CAEA-2019
La CAEA-2019 s’estructura en els quatre nivells següents:
1. Un primer nivell format per partides identicades mitjançant un codi alfabètic (seccions) que no està
integrat en el codi numèric de divisió.
2. Un segon nivell format per partides identicades mitjançant un codi numèric de dos dígits (divisions).
3. Un tercer nivell format per partides identicades mitjançant un codi numèric de tres dígits (grups).
4. Un quart nivell format per partides identicades mitjançant un codi numèric de quatre dígits (classes).
Article 4. Unitats estadístiques
Són unitats estadístiques l’establiment, l’empresa i la unitat legal:
1. L’establiment o unitat local es deneix com una empresa o una part de l’empresa (taller, fàbrica, magatzem,
dipòsit, etc.) situada en un lloc topogràcament delimitat en què es duen a terme activitats econòmiques.
2. L’empresa es deneix com la combinació més petita d’unitats jurídiques que constitueixen una unitat
organitzada de producció de béns i serveis amb una certa autonomia de decisió, principalment a l’hora
d’utilitzar els recursos de què disposa. L’empresa exerceix una o més activitats en un o més llocs, i pot o
no correspondre a una única unitat jurídica.
3. La unitat legal inclou: societats de dret andorrà i persones físiques que exerceixen una activitat econò-
mica per compte propi.
4. Si és necessari, es poden utilitzar altres tipus d’unitats estadístiques.
Article 5. Classicació de les unitats estadístiques
1. Les unitats estadístiques es classiquen segons la seva activitat principal, entesa com aquella que con-
tribueix més al valor afegit de la unitat estadística o, en el seu defecte, aquella que generi una xifra més
elevada de negocis.
2. En el cas que no es pugui precisar el valor afegit, s’han d’utilitzar altres criteris, com ara el nombre d’em-
pleats o la massa salarial.
3. L’activitat principal d’una unitat estadística es determina mitjançant el mètode descendent, que consisteix
a distingir primer la secció de més valor afegit; dins d’aquesta secció, la subsecció, i així successivament ns
a obtenir una classicació de la unitat estadística en els diferents nivells.
4. Es poden registrar les activitats secundàries i auxiliars.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR