Edicte del 26 d' agost del 2019, pel qual s' acorda l' execució i es requereix el pagament a la societat PREVISIÓ I FUTUR SA

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20190825_18_10_24

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD del Sr. Giusseppe LAGROTTA.

ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:

L' Aute de Liquidació dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 18 de febrer del 2019, en el marc de la causa tramitada: 9000047/2019, esdevingut ferm i executiu.

Faig saber

Que, el 26 d' agost del 2019, mitjançant aquest Edicte, i en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril,

ACORDO L' EXECUCIÓ I REQUEREIXO:

A la societat PREVISIÓ I FUTUR, SA, identificada amb el número de cens: 705866-L, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfacin en aquest despatx professional o pel mitjà que estimin convenient, l' import de SIS MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (6.718,70 ' ), objecte de la present execució.

ADVERTÈNCIA

En mèrits del que disposa l' apartat 2n.d), de l' article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA