Edicte del 9 de setembre del 2019 per a la cobertura temporal a la cobertura de cinc places en el lloc de treball d' administratiu adscrit al Departament de Policia del Ministeri de Justícia i Interior.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
11 de setembre del 2019Núm. 76
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
La relació laboral d’aquest personal amb l’Administració general serà de caràcter interí d’acord amb els
termes previstos en l’article 109 lletra a de la Llei de la Funció Pública, i la durada del contracte serà d’acord
amb els termes previstos per la normativa vigent.
La Secretaria d’Estat de Funció Pública publica l’edicte per a la cobertura de cinc places amb cinc treballa-
dors públics interins per cobrir cinc places d’administratiu, adscrita al Departament de Policia del Ministeri
de Justícia i Interior, per ocupar el lloc de treball d’administratiu.
La missió del lloc és desenvolupar les tasques administratives pròpies del Departament de Policia d’acord
amb les instruccions dels superiors jeràrquics.
Realitzar una atenció personalitzada al ciutadà atenent a les necessitats, demandes i requeriments, relacio-
nades amb el Departament de Policia, així com realitzar les tasques administratives de recepció i tramitació
de documentació, d’acord amb les instruccions del seu superior i els procediments existents, en els àmbits
administratiu i penal (presa de denúncies, etc.) amb la nalitat de donar un servei ecaç i de proximitat. Per
assegurar les missions encomanades, també, es duran a terme guàrdies localitzables.
La ubicació actual del lloc de treball és a les Dependències del Departament de Policia, Edici Administratiu
de l’Obach, d’Escaldes-Engordany.
Aquest lloc de treball correspon al nivell N-V del sistema de classicació del Cos general, amb una retribució
anyal bruta de 17.261,66 euros, distribuïda en tretze pagues.
Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:
− Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament. La preferència
s’establirà de la manera següent:
• En primer lloc per ordre de puntuació entre candidats de:
- Nacionalitat andorrana.
- O bé de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa que tinguin la condició d’agent de l’Administració
de caràcter indenit i exerceixen una activitat al si del sector públic andorrà.
• En segon lloc, per ordre de puntuació entre candidats de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa
i que siguin titulars d’una autorització d’Immigració de treball vigent.
• En tercer lloc, per ordre de puntuació entre els candidats d’altres nacionalitats que les esmentades en
l’apartat anterior i que siguin titulars d’una autorització d’Immigració de treball vigent.
• En quart lloc, per ordre de puntuació entre els candidats d’altres nacionalitats que les esmentades en
l’apartat anterior i que no siguin titulars d’una autorització d’Immigració de treball vigent.
− Estar en possessió del DEP (Diploma d’Ensenyament Professional) en secretariat multilingüe o estudis
equivalents.
Els coneixements requerits per a ocupar el lloc de treball són els següents:
− Domini del català.
− Coneixements del castellà, del francès i de l’anglès.
− Domini en aplicacions informàtiques, Word, Excel, Lotus Notes, Internet.
Contractació de personal
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
09-10
11:17:18

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA