Avís del 9-09-2019 pel qual es notifica al Sr. Sergi MASSIP REYERO, president de la societat MAGERSI INTERNACIONAL, SL, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte administratiu que afecta els seus interessos (Ref. SIT-JS9/19).

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
11 de setembre del 2019Núm. 76
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica al Sr. Sergi MASSIP REYERO,
president de la societat MAGERSI INTERNACIONAL, SL, titular administrativa del negoci SERGI MANEL 3-S-
M-3, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, en data 13 d’agost del 2019, va dictar provisió de
constrenyiment en l’expedient sancionador enregistrat amb el núm. SIT-P9/19.
D’acord amb l’establert a l’article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modicació
del Codi de l’Administració del 29 de març del 1989, s’informa la interessada que disposa d’un termini de
8 dies hàbils per personar-se a les dependències del Servei d’Inspecció de Treball (C/ de les Boïgues, 4,
edici administratiu les Boïgues, 1r. pis, d’Escaldes-Engordany) per tal de poder noticar-li personalment,
amb l’advertiment que si no es persona es considerarà que la noticació ha estat correctament efectuada.
Escaldes-Engordany, 9 de setembre del 2019
Laura Vilella Mils
Directora del Departament d’Ocupació i Treball
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
09-10
11:17:51

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA