Edicte del 9 de setembre del 2019, pel qual es notifica l' acord d' embargament dictat sobre els béns i drets de diverses persones a instància de GOVERN D'ANDORRA, COS DE POLICIA.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/2
www.bopa.ad
11 de setembre del 2019Núm. 76
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Lourdes ALONSO MARTÍNEZ, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer C/
Baixada del Molí, 7-9-11, Ed. Residencial Baixada del Molí, 1A1 de la Parròquia d’Andorra la Vella, en virtut
del Decret de nomenament del 27 d’abril del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 58/2017, del 20 d’abril del 2017,
A SOL·LICITUD DE: GOVERN D’ANDORRA, COS DE POLICIA, havent designat a efectes de noticació aquest
despatx professional,
OBRANT EN EXECUCIÓ DE: Les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat referit
a continuació;
Faig saber
Que, mitjançant Acord d’embargament, he acordat,
L’EMBARGAMENT:
Sobre els béns i drets de les persones que es relacionen a continuació:
IDENTIFICACIÓ
DE LA PERSONA
EMBARGADA
IMPORT OBJECTE
D’EMBARGAMENT*
IDENTIFICACIÓ DE L’ACTE
ADMINISTRATIU QUE S’EXECUTA
DATA DE L’EMISSIÓ
DE L’ACORD
D’EMBARGAMENT
NÚM. EXPEDIENT
SAIG
Victor ABAD LOPEZ 59,94 €
La sanció núm. 569305, imposada en
data 14 de juliol de 2018 i noticada
per mitjà de publicació al BOPA el 12
de desembre de 2018.
09/09/2019 EX-AD/19-008243-L
ACTITUD POSITIVA
CONSULTORS
PROFESSIONALS, SL
37,37 €
La sanció núm. 569306, imposada
en data 6 de setembre de 2018 i
noticada per mitjà de publicació al
BOPA el 12 de desembre de 2018.
09/09/2019 EX-AD/19-008244-L
Carla Isabel ALVES
FERNANDES 59,94 €
La sanció núm. 570240, imposada en
data 27 de juliol de 2018 i noticada
per mitjà de publicació al BOPA el 19
de desembre de 2018.
09/09/2019 EX-AD/19-008253-L
ANCATEX IMPORT,
SLU 37,37 €
La sanció núm. 569232, imposada en
data 20 de juliol de 2018 i noticada
per mitjà de publicació al BOPA el 12
de desembre de 2018.
09/09/2019 EX-AD/19-008255-L
ASSESSORAMENT I
GESTIÓ DELEGADA
2005, SLU
59,94 €
La sanció núm. 569234, imposada en
data 3 d’agost de 2018 i noticada per
mitjà de publicació al BOPA el 12 de
desembre de 2018.
09/09/2019 EX-AD/19-008265-L
Genevieve
AUDABRAM 59,94 €
La sanció núm. 570252, imposada en
data 4 d’agost de 2018 i noticada per
mitjà de publicació al BOPA el 19 de
desembre de 2018.
09/09/2019 EX-AD/19-008267-L
Eric BARSE 59,94 €
La sanció núm. 570257, imposada en
data 3 d’agost de 2018 i noticada per
mitjà de publicació al BOPA el 19 de
desembre de 2018.
09/09/2019 EX-AD/19-008279-L
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
09-10
11:22:30

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA