Edicte del 09 de setembre de 2019, pel qual es notifica l' acord d' embargament dictat sobre els béns i drets de diverses persones a instància de L'HBLE. COMÚ D'ENCAMP.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/14
www.bopa.ad
11 de setembre del 2019Núm. 76
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Lourdes ALONSO MARTÍNEZ, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer C/
Baixada del Molí, 7-9-11, Ed. Residencial Baixada del Molí, 1A1 de la Parròquia d’Andorra la Vella, en virtut
del Decret de nomenament del 27 d’abril del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 58/2017, del 20 d’abril del 2017,
A SOL·LICITUD DE: L’HBLE. COMÚ D’ENCAMP, havent designat a efectes de noticació aquest despatx
professional,
OBRANT EN EXECUCIÓ DE: Les resolucions administratives relatives a diversos rebuts pendents de paga-
ment i que es relacionen en el llistat referit a continuació
Faig saber
Que, mitjançant Acord d’embargament, he acordat,
L’EMBARGAMENT:
Sobre els béns i drets de les persones que es relacionen a continuació:
IDENTIFICACIÓ
DE LA PERSONA
EMBARGADA
IMPORT OBJECTE
D’EMBARGAMENT*
IDENTIFICACIÓ DE L’ACTE
ADMINISTRATIU QUE
S’EXECUTA
DATA DE L’EMISSIÓ
DE L’ACORD
D’EMBARGAMENT
NÚM. EXPEDIENT
SAIG
Jesús Santos MIGUELEZ
MARTINEZ 230,76 €
La resolució administrativa
adoptada per la mencionada
corporació, en reclamació dels
rebuts núm. 000963740/00 i
000968683/00 corresponents
al Foc i Lloc de 2018, resolució
noticada mitjançant publicació al
BOPA el 5 de desembre de 2018.
09/09/2019 EX-AD/19-006801-L
Enrique LUJAN
HERNANDEZ 56,19 €
La resolució administrativa
adoptada per la mencionada
corporació, en reclamació dels
rebuts núm. 000988707/00,
000988708/00 i 000988709/00,
corresponents a la Propietat
Immobiliària Edicada de 2018,
resolució noticada mitjançant
publicació al BOPA el 5 de
desembre de 2018.
09/09/2019 EX-AD/19-006805-L
Laure Dominique
Chantal GUILLOT 169,46 €
La resolució administrativa
adoptada per la mencionada
corporació, en reclamació dels
rebuts núm. 000963909/00 i
000968852/00, corresponents
al Foc i Lloc de 2018, resolució
noticada per mitjà de noticació
personal el 28 de juny de 2018 i
per mitjà de publicació al BOPA el
5 de desembre del mateix any.
09/09/2019 EX-AD/19-006818-L
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
09-10
11:22:32

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA