Avís del 7-10-2019 pel qual es notifica a la Sra. Catarina Maria MALHEIRO DO CABO, que el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte que afecta els seus interessos (Ref. SIT-E88/19).

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
9 d'octubre del 2019Núm. 85
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Davant la impossibilitat de procedir a la noticació personal, es comunica a la Sra. Catarina Maria MALHEIRO
DO CABO, titular administrativa del negoci EMPRESA DE NETEJA MALHEIRO, que en data 19 d’agost del
2019 es va redactar el plec de càrrecs enregistrat amb el núm. SIT-E88/19.
D’acord amb l’establert a l’article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modicació
del Codi de l’Administració del 29 de març del 1989, s’informa la interessada que disposa d’un termini de
8 dies hàbils per personar-se a les dependències del Servei d’Inspecció de Treball (C/ de les Boïgues, 4,
edici administratiu les Boïgues, 1r. pis, d’Escaldes-Engordany) per tal de poder noticar-li personalment,
amb l’advertiment que si no es persona es considerarà que la noticació ha estat correctament efectuada.
Escaldes-Engordany, 7 d’octubre del 2019
Esteve López i Montanya
Instructor de l’expedient
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
10-08
11:32:05

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA