Ordinació del 7-10-2019 per la qual s'aprova una modificació de l' Ordinació de preus públics de la parròquia de Canillo.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ DE CANILLO
1/3
www.bopa.ad
9 d'octubre del 2019Núm. 85
Dipòsit legal: AND.2-2015
Ordinació
Vist l’article 5.1 de la Llei qualicada de delimitació de competències dels comuns;
Vistos els articles 12 i 13 de la Llei de les nances comunals de data 27 de juny de 2003;
Atesa l’Ordinació de 13-12-2018 de preus públics de l’exercici 2019, el Comú de Canillo ha aprovat en sessió
de Consell, de data 7 d’octubre de 2019 la següent:
Ordinació de modificació de preus públics
Article primer
Es modica l’article 17 de l’Ordinació de preus públics, que passa a tenir el redactat següent:
Article 17. Aparcament en zones d’estacionament regulat
1. Fet generador
La utilització de zones d’estacionament regulat en espais públics durant els horaris de 9 a 13 i de 15 a 20
hores durant tots els dies de la setmana.
2. Imports
A) En quant les zones blaves: Import mínim: 0,20 euros (que equival a 15 minuts). La primera hora és
gratuïta.
B) Pel que fa les zones blaves d’alta rotació: Import mínim: 0,20 euros (que equival a 12 minuts). La du-
rada màxima serà de 3 hores (3 euros).
C) Regularització de l’excés en zones blaves del tiquet corresponent, efectuada dins del mateix dia mit-
jançant els aparells expenedors habilitats: 6 euros.
D) Abonament per l’any 2019 en zones blaves (no aplicable en zones blaves d’alta rotació):
- 150 euros/any per aquells usuaris que adquireixen l’abonament anual.
- 15 euros/mes per aquells usuaris que adquireixen l’abonament per un o més mesos.
- 50 euros, per la pèrdua acreditada de l’abonament.
- 0 euros, per als propietaris de vehicles elèctrics i de vehicles híbrids endollables.
E) Tarifa diària: Preu x de 3 euros, de les 8 h a les 20 h. Aplicable a Canillo, Soldeu i Incles, i no aplicable
a les zones blaves d’estacionament d’alta rotació.
3. Condicions d’ús
3.1. El tiquet de parquímetre o comprovant horari d’estacionament s’ha de col·locar en un lloc visible a
l’interior del parabrisa del vehicle, per tal que es pugui comprovar des de l’exterior.
3.2. Els abonaments corresponents s’acrediten de la forma següent:
- En quant l’abonament anyal: mitjançant una targeta numerada que facilita el Comú, la qual s’ubica a
l’interior del vehicle, a sobre del tauler de comandament, de forma que sigui visible exteriorment. L’abo-
nament gratuït anual per als vehicles elèctrics i per als vehicles híbrids endollables, la targeta numerada
conté la matrícula del vehicle i serà, per tant, intransferible.
Ordinacions i reglaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
10-08
11:32:19

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA