Edicte del 7-10-2019 pel què es convoca un concurs per adjudicar la contractació d' un servei de càtering amb motiu de la jornada electoral del 15 de desembre.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
1/1
www.bopa.ad
9 d'octubre del 2019Núm. 85
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 7-10-2019 pel què es convoca un concurs per adjudicar la contractació d’un servei de càtering
amb motiu de la jornada electoral del 15 de desembre
Per acord adoptat en la reunió de la Junta de Govern de data 30 de setembre de 2019, el Comú d’Escal-
des-Engordany convoca un concurs públic per adjudicar la contractació d’un servei de càtering per oferir
als electors durant la pròxima jornada electoral del 15 de desembre.
Per participar al concurs, el plec de bases es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-e.ad o es
pot recollir al Servei de Tràmits del Comú (casa comuna, planta baixa, tel. 890890)
Les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de bases i lliurar al Servei de Tràmits.
El termini de presentació nalitzarà el proper dia 7 de novembre, dijous, a les 17:15 hores.
El posterior acte d’obertura, a celebrar en data per determinar sobre la què els concursants seran informats
amb antelació, tindrà caràcter públic.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, casa comuna, 7 d’octubre de 2019.
Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR
Trini Marin Gonzalez
P. o. de la Junta de Govern
EL SECRETARI GENERAL
Concursos i subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
10-08
11:33:32

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA