Edicte del 7 d' octubre del 2019, pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets de la Sra. Maria Pilar GARCÍA PEREZ.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/2
www.bopa.ad
9 d'octubre del 2019Núm. 85
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A SOL·LICITUD de la societat ANDORRA TELECOM, SAU.
ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:
L’Ordre Judicial dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 7 de juliol del 2017, en el marc de la causa:
2000214/2015, esdevingut ferm i executiu.
Faig saber
Que, el 10 d’octubre del 2017, VAIG ACORDAR L’EMBARGAMENT,
Sobre els béns i drets de la Sra. Maria Pilar GARCÍA PEREZ, identicat amb el número de cens: 60493-L,
per un import QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (415,18-€), sucient de moment per
cobrir el deute objecte de la present execució.
En virtut del que estableix l’article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament,
en qualsevol moment, el saig d’una banda i la persona embargada d’altra banda, poden posar-se d’acord
en l’ordre d’embargament dels béns o drets.
Motiu pel qual l’informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d’embargament dels
seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa ecàcia que els altres béns i drets
susceptibles d’embargament.
A manca de proposta o d’acord, procediré a embargar els béns i drets de la Sra. Maria Pilar GARCÍA PEREZ,
seguint l’ordre xat a l’article 108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la
proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran
facilitat de realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.
MOLT IMPORTANT
Un cop publicat el present acord d’embargament i en mèrits del que disposa l’article 40, apartat 1r, de la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, procediré a practicar,
si és el cas, l’embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini màxim de cinc
(5) dies hàbils, a comptar de la present publicació, en quantia sucient per cobrir els imports especicats
més amunt.
En virtut del que disposa l’article 12, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, en qual-
sevol moment anterior o posterior a la pràctica de l’embargament, i ns a l’adjudicació denitiva dels béns
o drets embargats, la persona embargada pot evitar l’embargament o deixar-lo sense efecte, mitjançant
la consignació prop d’aquest despatx professional de saig, de l’import que és objecte de l’embargament.
Finalment i en mèrits del que disposa l’article 39, apartat 3r, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del
saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’informo que el present acord d’embargament pot ser
impugnat davant del batlle o del Tribunal que ha dictat la resolució judicial que es pretén executar, en el
termini màxim de tretze (13) dies hàbils, d’ençà la seva publicació.
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
10-08
11:35:22

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA