Edicte del 7 d' octubre del 2019, pel qual es notifica l' acord d' embargament sobre els béns i drets del Sr. Nuno Manuel LOPES.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/2
www.bopa.ad
9 d'octubre del 2019Núm. 85
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A SOL·LICITUD del GOVERN D’ANDORRA – MINISTERI D’AFERS SOCIALS, JUSTÍCIA I INTERIOR.
ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:
La resolució de l’expedient administratiu núm. EXS-0042-18 (2019 159112) dictada el 6 de juliol del 2018,
per la qual se li reclama un deute corresponent a una sanció imposada.
Faig saber
Que, el 6 de setembre del 2019, VAIG ACORDAR L’EMBARGAMENT,
Sobre els béns i drets del Sr. Nuno Manuel LOPES, identicat amb el número de cens: 193269-F, en qualitat
de titular legal de l’establiment CHEERS BAR, per un import DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUA-
RANTA-VUIT CÈNTIMS (276,48-€), sucient de moment per cobrir el deute objecte de la present execució.
En virtut del que estableix l’article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament,
en qualsevol moment, el saig d’una banda i la persona embargada d’altra banda, poden posar-se d’acord
en l’ordre d’embargament dels béns o drets.
Motiu pel qual l’informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d’embargament dels
seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa ecàcia que els altres béns i drets
susceptibles d’embargament.
A manca de proposta o d’acord, procediré a embargar els béns i drets del Sr. Nuno Manuel LOPES, seguint
l’ordre xat a l’article 108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporci-
onalitat entre el valor dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de
realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.
MOLT IMPORTANT
Un cop publicat el present acord d’embargament i en mèrits del que disposa l’article 40, apartat 1r, de la Llei
43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, procediré a practicar,
si és el cas, l’embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini màxim de cinc
(5) dies hàbils, a comptar de la present publicació, en quantia sucient per cobrir els imports especicats
més amunt.
En virtut del que disposa l’article 12, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, en qual-
sevol moment anterior o posterior a la pràctica de l’embargament, i ns a l’adjudicació denitiva dels béns
o drets embargats, la persona embargada pot evitar l’embargament o deixar-lo sense efecte, mitjançant
la consignació prop d’aquest despatx professional de saig, de l’import que és objecte de l’embargament.
Finalment i en mèrits del que disposa l’article 39, apartat 3r, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del
saig, modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’informo que el present acord d’embargament pot ser
impugnat davant del batlle o del Tribunal que ha dictat la resolució judicial que es pretén executar, en el
termini màxim de tretze (13) dies hàbils, d’ençà la seva publicació.
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
10-08
11:35:24

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA