Edicte de 23-10-2019 pel qual es fa públic els objectius de sostenibilitat financera i d' estabilitat pressupostària i fiscal de l' Administració general per a l' exercici 2020.

 
EXTRACTO GRATUITO
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/1
www.bopa.ad
25 d'octubre del 2019Núm. 92
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
En aplicació de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les nances públiques i d’estabilitat
pressupostària i scal (LSEPF), el Tribunal de Comptes, d’acord amb el ministre encarregat de les nances,
fa públics els objectius de sostenibilitat nancera i d’estabilitat pressupostària i scal per a l’exercici 2020,
establerts en aquesta Llei, pel que fa referència a l’Administració general, perquè els consideri en l’elaboració
i seguiment del seu marc pressupostari.
OBJECTIUS D’ENDEUTAMENT 2020
(en % s/PIB)
Objectiu de deute de l’Administració general 33,7%
OBJECTIU DE DESPESA PERMESA 2020
Objectiu de despesa permesa de l’Administració general 470.555.383 €
OBJECTIU DE DESPESA CORRENT O DE FUNCIONAMENT 2020
(taxa de creixement)
Objectiu de despesa corrent de l’Administració general 3,2%
OBJECTIU DEL PES DE LA IMPOSICIÓ DIRECTA 2020
Objectiu del pes de la tributació directa sobre el total d’impostos
directes i indirectes de l’Administració general 38,9%
Les dades corresponents a l’estimació de les taxes de referència del creixement del PIB nacional anual
compreses entre els anys 2020 i 2023, ambdós inclosos, són les publicades al lloc web del Departament
d’Estadística del Govern d’Andorra.
D’acord amb l’article 11.3 de la LSEPF, els objectius de sostenibilitat nancera i d’estabilitat pressupostària
i scal per a l’exercici 2020 de l’Administració general i dels comuns es publiquen de manera separada.
Així doncs, l’objectiu de deute del Principat es xarà una vegada es disposi dels objectius de deute dels
comuns.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 23 d’octubre del 2019
El president
Francesc d’Assís Pons Tomàs
Tribunal de Comptes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
10-24
13:40:35

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA