Avís del 4 de novembre del 2019 pel qual es fa públic el nomenament definitiu de treballadors públics de caràcter indefinit que han conclòs el període de prova.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
6 de novembre del 2019Núm. 97
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Vist la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i especialment els articles 47 i 48;
Vist l’article 53 punt 6 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional del 10 de novembre del
2004.
Vist l’acord de Govern del 22 d’agost del 2018 mitjançant el qual es nomenà agents de l’Administració de
caràcter indenit en període de prova a les persones següents:
• Santisteve Nuez, Marta Maria
• Pourbaix Garcia, Jacqueline
• De Abreu Gomes, Andre
Vist l’acord de Govern del 29 d’agost del 2018 mitjançant el qual es nomenà agents de l’Administració de
caràcter indenit en període de prova a les persones següents:
• Braganza Castellanos, M Encarnación
Vist l’acord de Govern del 12 de setembre del 2018 mitjançant el qual es nomenà agents de l’Administració
de caràcter indenit en període de prova a les persones següents:
• Perez de San Roman Landa, Susana
• Panadero Garcia, Albert
• Álvarez Isart, Mònica
• Miquel Cano, Gemma
• Ribas Riva, Maria
Vist l’acord de Govern del 27 de març del 2019 mitjançant el qual es nomenà agent de l’Administració de
caràcter indenit en període de prova a les persones següents:
• Generoso Miralpeix, Bruna
• Salas Isern, Maria Angels
Vist l’acord de Govern del 24 d’abril del 2019 mitjançant el qual es nomenà agent de l’Administració de
caràcter indenit en període de prova a la persona següent:
• Oviedo Sala, Ada
Vistos els comunicats dels superiors jeràrquics dels Departaments on estan adscrits els treballadors pú-
blics de caràcter indenit esmentats anteriorment, en què s’exposa que han conclòs satisfactòriament els
períodes de prova;
La Secretària d’Estat de Funció Pública fa públic el nomenament denitiu dels treballadors públics de ca-
ràcter indenit següents:
Sra. Marta Maria Santisteve Nuez, administratiu d’interior, adscrita al Departament de Justícia i Interior
del Ministeri de Justícia i Interior, amb efectes de data de l’1 de setembre del 2019
Sra. Jacqueline Pourbaix Garcia, administratiu de policia, adscrita al Departament de Policia del Ministeri
de Justícia i Interior, amb efectes de data del 3 de setembre del 2019
Nomenaments i cessaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-05
11:18:46

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA