Avís del 4 de novembre pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' una funcionària que ha conclòs el període de prova.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
6 de novembre del 2019Núm. 97
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Vist la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i especialment els articles 47 i 48;
Vist l’acord de Govern del 12 de juny del 2019 mitjançant el qual es nomenà funcionària en període de
prova a la persona següent:
• Sra. Pradié Perojil, Carla
Vist el comunicat del responsable del Departament de Tributs i Fronteres on està adscrita la funcionària
esmentada anteriorment, en què s’exposa que ha conclòs satisfactòriament el període de prova;
La Secretària d’Estat de Funció Pública fa públic el nomenament denitiu de la funcionària següent:
• Sra. Carla Pradié Perojil, inspector de tributs, adscrita al Departament de Tributs i Fronteres del Minis-
teri de Finances
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 4 de novembre del 2019
Lara Vilamala Mendia
Secretària d’Estat de Funció Pública
Nomenaments i cessaments
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-05
11:18:49

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA