Correcció d' errata del 4-11-2019 per la qual s' esmena l' error de transcripció constatat al concurs públic per adjudicar el subministrament, instal·lació, configuració i manteniment d' un sistema d' informació territorial del Comú d' Encamp.

 
EXTRACTO GRATUITO
COMÚ D’ENCAMP
1/1
www.bopa.ad
6 de novembre del 2019Núm. 97
Dipòsit legal: AND.2-2015
Correcció d’errata
Vist que s’ha constatat un error de transcripció en el tipus de concurs de l’Edicte del 23-10-2019, publicada
al BOPA núm. 96, del 30-10-2019; es fa públic la correcció d’errata següent:
On hi diu:
“Per acord de la Junta de Govern del 21 d’octubre del 2019, el Comú d’Encamp vol convocar un concurs
públic nacional per adjudicar el subministrament, instal·lació, conguració i manteniment d’un sistema
d’informació territorial del Comú d’Encamp”.
(…)
Hi ha de dir:
“Per acord de la Junta de Govern del 21 d’octubre del 2019, el Comú d’Encamp vol convocar un concurs
públic internacional per adjudicar el subministrament, instal·lació, conguració i manteniment d’un sistema
d’informació territorial del Comú d’Encamp”.
(…)
Informació que es fa pública per a coneixement general.
Encamp, 4 de novembre del 2019
Xavier PALACIOS ALBACAR
Secretari general
Concursos i subhastes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-05
11:20:03

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA