Edicte del 4 de novembre del 2019, pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la societat PATATES VJL, SL.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/1
www.bopa.ad
6 de novembre del 2019Núm. 97
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A SOL·LICITUD de la societat ELECTROFRED ROSELL, SL.
ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:
La Sentència número 000035/2019 dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle el 16 d’abril del 2019, en el
marc de la causa del procediment abreujat: 5000461/2018 i l’Aute de liquidació de data 9 de juliol del 2019,
Sentència ferma i executiva segons el Certicat de data 2 de setembre del 2019.
Faig saber
Que, el 18 d’octubre del 2019, VAIG ACORDAR L’EXECUCIÓ I VAIG REQUERIR:
A la societat PATATES VJL, SL, identicada amb el número de societat: 712450-R, perquè en el termini màxim
de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d’aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professi-
onal o pel mitjà que estimi convenient, l’import de SIS MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS (6.307,48 €), objecte de la present execució.
ADVERTÈNCIA
En mèrits del que disposa l’apartat 2n.d), de l’article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig,
modicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’adverteixo, que transcorreguts els tretze (13) dies ans esmen-
tats, sense haver procedit al pagament de l’import total del deute objecte de la present execució, procediré
a travar embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en la forma descrita en l’article
108, de la Llei de bases de l’ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor
dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima
onerositat per a la persona embargada.
I als efectes de noticació al Sr. José SILVA SUÁREZ, en tant que administrador únic de la societat PATATES
VJL, SL, havent resultat infructuosa la comunicació realitzada en el domicili inscrit en el Registre de Societats
del Govern d’Andorra, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 4 de novembre del 2019.
El saig
Xavier GRANYÓ RIBES
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-05
11:21:36

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA