Edicte del 4 de novembre de 2019, pel qual es notifica l' actualització de l' acord d' embargament sobre els béns i drets del senyor Raul COLONQUES MARTINEZ.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20191104_08_23_19

Edicte

Lourdes ALONSO MARTÍNEZ, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril de 2017,

A SOL·LICITUD DE: La societat CRÈDIT ANDORRÀ, SA, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació,

OBRANT EN EXECUCIÓ DE: La Sentència dictada per l' Hble. Tribunal de Batlles, el 6 d' octubre de 2016 en el marc de la causa Ordinari 6100376/2014, i de l' Aute dictat pel M.I. Tribunal Superior de Justícia el 8 de març de 2017 en el marc de la causa TSJC.-0000495/2016, donant lloc al desistiment formulat contra el recurs, esdevenint per tant ferma la sentència de primera instància.

FAIG SABER:

Que, el 29 d' octubre de 2019 mitjançant Acord d' actualització d' embargament, he acordat,

ACTUALITZAR L' ACORD D' EMBARGAMENT:

Sobre els béns i drets del Sr. Raul COLONQUES MARTINEZ, i ho faig per un import de NORANTA-UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (91.586,19.-' )*, corresponent als següents conceptes:

CONCEPTE

IMPORT

- Quantitat principal
- Interessos legals del principal del 01/06/14 al 10/05/17
- Interessos legals del principal del 11/05/17 al 30/11/17
- Interessos legals del principal del 01/12/17 al 22/01/19 per import de 239.767,72 '
- Interessos legals del principal del 23/01/19 per import de 223.360,17 '
- Interessos legals del principal del 24/01/19 al 25/01/19 per import de 183.834,32 '
- Interessos legals del principal del 26/01/19 al 20/02/19 per import de 127.368,82 '
- Interessos legals del principal del 21/02/19 per import de 117.388,87 '
- Interessos legals del principal del 22/02/19 al 29/10/19 per import de 57.368,82 '
- Altra quantitat principal
- Interesso legals d' aquesta altra quantitat principal del 01/06/14 al 10/05/17
- Interessos legals d' aquesta altra quantitat principal del 11/05/17 al 30/11/17
- Interessos legals d' aquesta altra quantitat principal des del 01/12/17 al 22/01/19 per import de 532,10 '
- Factura FE-000396/2019
- Factura FE-000397/2019
- Factura 18/218 Perit
- Costes (IGI inclòs)

239.767,72 '
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA