Edicte del 4 de novembre de 2019, pel qual es notifica l' actualització de l' acord d' embargament sobre els béns i drets de la senyora Elia JULIAN MIRO.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/2
www.bopa.ad
6 de novembre del 2019Núm. 97
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Lourdes ALONSO MARTÍNEZ, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer
Baixada del Molí, núm. 7-9-11, 1A1 d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril
del 2016, i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, mo-
dicada per la Llei 8/2017, del 20 d’abril de 2017,
A SOL·LICITUD DE: La societat CRÈDIT ANDORRÀ, SA, havent designat aquest despatx professional com a
domicili a efectes de noticació,
OBRANT EN EXECUCIÓ DE: La Sentència dictada per l’Hble. Tribunal de Batlles, el 6 d’octubre de 2016 en
el marc de la causa Ordinari 6100376/2014, i de l’Aute dictat pel M.I. Tribunal Superior de Justícia el 8 de
març de 2017 en el marc de la causa TSJC.-0000495/2016, donant lloc al desistiment formulat contra el
recurs, esdevenint per tant ferma la sentència de primera instància.
FAIG SABER:
Que, el 29 d’octubre de 2019 mitjançant Acord d’actualització d’embargament, he acordat,
ACTUALITZAR L’ACORD D’EMBARGAMENT:
Sobre els béns i drets de la Sra. Elia JULIAN MIRO, i ho faig per un import de NORANTA-UN MIL CINC-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (91.586,19.-€)*, corresponent als següents conceptes:
CONCEPTE IMPORT
- Quantitat principal
- Interessos legals del principal del 01/06/14 al 10/05/17
- Interessos legals del principal del 11/05/17 al 30/11/17
- Interessos legals del principal del 01/12/17 al 22/01/19 per import de 239.767,72 €
- Interessos legals del principal del 23/01/19 per import de 223.360,17 €
- Interessos legals del principal del 24/01/19 al 25/01/19 per import de 183.834,32 €
- Interessos legals del principal del 26/01/19 al 20/02/19 per import de 127.368,82 €
- Interessos legals del principal del 21/02/19 per import de 117.388,87 €
- Interessos legals del principal del 22/02/19 al 29/10/19 per import de 57.368,82 €
- Altra quantitat principal
- Interesso legals d’aquesta altra quantitat principal del 01/06/14 al 10/05/17
- Interessos legals d’aquesta altra quantitat principal del 11/05/17 al 30/11/17
- Interessos legals d’aquesta altra quantitat principal des del 01/12/17 al 22/01/19 per import de 532,10 €
- Factura FE-000396/2019
- Factura FE-000397/2019
- Factura 18/218 Perit
- Costes (IGI inclòs)
239.767,72 €
11.291,06 €
1.529,02 €
2.316,92 €
5,16 €
8,49 €
76,48 €
2,71 €
299,00 €
532,10 €
25,06 €
3,39 €
5,14 €
6,28 €
37,68 €
480,70 €
18.591,81 €
Total 274.978,72 €
- Retenció bancària -461,53 €
- Venda del Pis de l’Edici Sol Tarter -112.931,00 €
- Venda del Pis de l’Edici Hortalet -70.000,00 €
TOTAL 91.586,19 €
*els interessos, els venciments futurs derivats de les obligacions contingudes en la resolució, així com les
costes derivades de l’execució, s’actualitzaran en el moment de satisfer íntegrament la totalitat del deu-
te, tret que la resolució ho estableixi altrament.
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-05
11:21:41

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA