Edicte del 4 de novembre del 2019, pel qual, a petició del Govern d' Andorra ' Cos de la Policia, s' acorda l' embargament sobre els béns i drets de diverses persones i societats.

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIG
1/3
www.bopa.ad
6 de novembre del 2019Núm. 97
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A SOL·LICITUD del GOVERN D’ANDORRA - COS DE POLICIA,
EN EXECUCIÓ DE:
Les sancions imposades pel Cos de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació.
Faig saber
Que, el 4 de novembre del 2019, mitjançant aquest edicte,
ACORDO L’EMBARGAMENT:
Sobre els béns i drets de les persones i societats que es relacionen a continuació:
PERSONA EMBARGADA IMPORT
EMBARGAMENT EXECUCIÓ ACTE NÚMERO
EXPEDIENT
GUERRA FERNANDEZ, JOSE IGNACIO
CENS:223313V 37,37€ SANCIÓ:570617 EX-AD/19-007922-X
HOMS MALLOL, ARTURO
CENS:16500B 59,94€ SANCIÓ:570340 EX-AD/19-007931-X
INNOVACIÓ A-Z, SLU
CENS:709864Y 37,37€ SANCIÓ:569619 EX-AD/19-007937-X
K2 MODULAR, SL
CENS:710348P 37,37€ SANCIÓ:570347 EX-AD/19-007943-X
LAMRINI, FAYSSAL
CENS:337553E 83,84€ SANCIÓ:245915 EX-AD/19-007947-X
LIZARTE SORIANO, JAUME
CENS:10041W 83,84€ SANCIÓ:569643 EX-AD/19-007952-X
FAYAS RICO, EDUARDO
CENS:219279A 83,84€ SANCIÓ:571467 EX-AD/19-008112-X
FERNANDEZ LOPEZ, JUAN MANEL
CENS:2807K 83,84€ SANCIÓ:245337 EX-AD/19-008117-X
FERNANDEZ ROYO, JOSEP
CENS:044276K 800,76€ SANCIÓ:242170 EX-AD/19-008119-X
FERNANDEZ, JORGE
CENS:217590G 70,56€ SANCIONS:571544-571545 EX-AD/19-008120-X
FERREIRA DA RESSURREICAO, ALIPIO
CENS:162752R 37,37€ SANCIÓ:571546 EX-AD/19-008121-X
FERREIRA GUILHERME, MARIA LURDES
CENS:162291P 37,37€ SANCIÓ:571468 EX-AD/19-008122-X
FERRER MAÑEZ, MARIA DEL CARMEN
CENS:295497Y 37,37€ SANCIÓ:571715 EX-AD/19-008124-X
FOUAL ZAITOUNI, AMAL
CENS:53939V 83,84€ SANCIÓ:246461 EX-AD/19-008127-X
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-05
11:21:43

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA