Edicte del 4 de novembre del 2019, pel qual es notifica l' acord d' execució i es requereix el pagament a la societat CELLAY, SL

 
EXTRACTO GRATUITO
SAIGF20191104_00_14_21

Edicte

Xavier GRANYÓ RIBES, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A SOL·LICITUD de la societat SERIGRAFIA I IMPREMTA, SL.

ACTUANT EN EXECUCIÓ DE:

La Sentència dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 7 de maig del 2019, en el marc de la causa tramitada pel procediment de mínima quantia: 5000509/2018, esdevingut ferm i executiu, segons acredita el certificat de fermesa emès el 24 de juliol del 2019.

Faig saber

Que, el 4 d' octubre del 2019, VAIG ACORDAR L' EXECUCIÓ I VAIG REQUERIR:

A la societat CELLAY, SL, identificada amb el número de societat: 712378-P, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest Edicte, satisfaci en aquest despatx professional o pel mitjà que estimi convenient, l' import de TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (388,58-' ), objecte de la present execució.

ADVERTÈNCIA

En mèrits del que disposa l' apartat 2n.d), de l' article 38, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA