Edicte del 20-11-2019 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva per al subministrament de banderes, pals i suports per a l' edifici d' obra nova de la Seu de la Justícia.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 20-11-2019 pel qual es fa pública l’adjudicació denitiva per al subministrament de banderes,
pals i suports per a l’edici d’obra nova de la Seu de la Justícia.
1. Objecte: adjudicació denitiva
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Ministeri de Justícia i Interior
b) Data de l’acord del Govern: 20-11-2019
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: TPA, SL
b) Denominació del treball: Subministrament de banderes, pals i suports per a l’edici d’obra nova de la
Seu de la Justícia
c) Localització: Andorra la Vella
d) Preu cert amb els impostos indirectes inclosos:
Lot 1: 6.665,21 €
Lot 2: 11.839,85 €
e) Partida pressupostària: 410-410-PROJ 0028-22010
f) Termini d’execució: seixanta dies laborables a partir de la data de la carta d’adjudicació
g) Forma d’adjudicació: concurs nacional
h) Procediment: obert
i) Modalitat de contractació: ordinària
j) Edicte de licitació: BOPA núm. 82, any 2019, de data 2-10-2019
D’acord amb el que estableixen l’article 124 del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, i les seves
modicacions posteriors, contra aquesta decisió es pot interposar recurs davant del Govern en el termini
d’un mes a comptar de la noticació. De conformitat amb l’article 50 del mateix Codi, la interposició d’un
recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de novembre del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:27:41

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA