Edicte del 20-11-2019 pel qual es publica l' adjudicació definitiva del manteniment del programari SAS i SAS Visual Analytics, a l' empresa SAS Institute, SAU.

 
EXTRACTO GRATUITO
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
27 de novembre del 2019
Núm. 102
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 20-11-2019 pel qual es publica l’adjudicació denitiva del manteniment del programari SAS i SAS
Visual Analytics, a l’empresa SAS Institute, SAU.
1. Objecte: adjudicació denitiva
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Departament de Sistemes d’Informació
b) Data de l’acord del Govern: 20-11-2019
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: SAS Institute, SAU
b) Denominació del treball: renovació i manteniment de les llicencies del programari SAS i SAS Visual
Analytics
c) Localització: Departament d’Estadística
d) Preu cert: 17.734,69 € (impostos inclosos)
e) Partida pressupostària: 960-963-Proj.0006-20805
f) Termini d’execució: amb caràcter retroactiu des del 15-6-2019 ns el 31/12/2020.
g) Forma d’adjudicació: contractació directa
h) Modalitat de la contractació: ordinària
4. Legislació aplicable: Article 54.2 f) de la Llei de la contractació pública, de 9-11-2000, modicat per la
disposició nal tercera de la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019.
D’acord amb el que estableixen l’article 124 del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, i les seves
modicacions posteriors, contra aquesta decisió es pot interposar recurs davant del Govern en el termini
d’un mes a comptar de la noticació. De conformitat amb l’article 50 del mateix Codi, la interposició d’un
recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de novembre del 2019
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Adjudicacions i ampliacions de contractes
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
11-26
12:27:48

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA