Edicte del 20-11-2019 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva de la renovació de les llicències VeeamBackup a l' empresa Omega Pheripherals.

 
EXTRACTO GRATUITO
GE20191125_10_34_40

Edicte

Edicte del 20-11-2019 pel qual es fa pública l' adjudicació definitiva de la renovació de les llicències VeeamBackup a l' empresa Omega Pheripherals.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Funció Pública i Simplificació de l' Administració ' Departament de Sistemes d' Informació

b) Data de l' acord del Govern: 20-11-2019

3. Dades de l' adjudicació

a) Identitat de l' adjudicatari: Omega Pheripherals

b) Denominació del treball: renovació de les llicències VeeamBackup

c) Localització: Departament de Sistemes d' Informació

d) Preu cert: 13.255,53 ' (impostos indirectes inclosos)

e) Partida pressupostària: 960-963-Proj.0006-20805

f) Termini d' execució: 1 any, renovable anualment previ acord de Govern, fins el màxim d' anys que permet la Llei de contractació pública

g) Forma d' adjudicació: concurs internacional

h) Modalitat de la contractació: urgent

i) Procediment: obert

j) Edicte d' adjudicació del lot 4 de llicències: BOPA núm. 56, de data 26-9-2018

D' acord amb el que estableixen l' article 124 del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, i les seves modificacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA